Xi m?ng Long S?n : Tuy?n d?ng Phó Phòng k? toán & K? toán thu?

29/02/2020 15:28 1 131 views Category: Tin t?c , Tin t?c khác , Tin t?c m?i , Tin t?c s? ki?n , Tuy?n d?ng

– C?n c? vào nhu c?u s? d?ng lao ??ng t?i các b? ph?n trong C?ng ty.
– C?n c? vào Quy trình tuy?n d?ng ?? ???c phê duy?t.
C?ng ty Xi m?ng Long S?n th?ng báo tuy?n d?ng v? trí Phó phòng K? toán & K? toán thu?, c? th?:

 1. Th?ng tin tuy?n d?ng

V? Trí:

 • Phó phòng K? toán – s? l??ng: 01 ng??i.
 • Nhan viên K? toán Thu?– s? l??ng: 02 ng??i.

Yêu c?u – V? trí Phó phòng k? toán:

 • T?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành Tài chính/K? toán/Ki?m toán.
 • Hi?u và n?m r? các ch? ??, chính sách tài chính theo pháp lu?t Vi?t Nam.
 • K? n?ng: S? d?ng thành th?o các c?ng c? tin h?c ph?c v? c?ng tác chuyên m?n.
 • Ph?m ch?t: Trung th?c, nhanh nh?n, có tinh th?n trách nhi?m cao v?i c?ng vi?c, c?n th?n, nhi?t tình, sáng t?o.
 • Có kh? n?ng t? ch?c, ?i?u hành ?ánh giá c?ng vi?c c?a nhan viên, ch?u ???c áp l?c c?ng vi?c cao.
 • Có kh? n?ng quan sát t?ng h?p, phan tích trong c?ng vi?c.
 • Có s?c kh?e t?t và nguy?n v?ng làm vi?c lau dài.

Yêu c?u – V? trí K? toán Thu?:

 • Ph? trách m?ng k? toán thu?
 • L?p báo cáo và quy?t toán thu? ?úng k? theo quy ??nh, ki?m tra, h??ng d?n hoàn thi?n h? s? ch?ng t? s? sách k? toán, làm vi?c v?i c? quan thu? khi có phát sinh.
 • Chi ti?t c?ng vi?c s? ???c trao ??i t?i bu?i ph?ng v?n.
 1. Th?i gian thu h? s?, cách n?p h? s?.
  1.? H?n n?p h? s? ??n h?t ngày 30/03/2020.
  2.? Cách n?p h? s?:
  + ??a ch? email:?contact@www.wxstp.com
  + Ho?c N?p tr?c ti?p t?i c?ng b?o v? C?ng ty Xi M?ng Long S?n.
  (??a ch?: ??ng S?n – B?m S?n – Thanh hóa)

Ghi chú?:
– L?u y: ?ng viên ghi r? v? trí ?ng tuy?n, th?ng tin liên h?, quá trình h?c t?p và làm vi?c.
– Các b?n có th? dowload m?u CV ? ?ay :?M?U CV
– Ban tuy?n d?ng s? liên h? v?i các ?ng viên phù h?p qua ?i?n tho?i.
Liên h? s? ?i?n tho?i (02376268899) g?p Ms.Dung trong gi? hành chính (t? 7h30 ??n 17h15)
Trong quá trình thu nh?n h? s?, ph?ng v?n và ti?p nh?n nhan viên vào?làm vi?c, C?ng ty?kh?ng thu b?t c? m?t kho?n l? phí nào c?a ?ng viên.

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏