Xi m?ng Long S?n trao t?ng quà t?t vì ng??i nghèo Xuan Canh Ty 2020

17/01/2020 16:33 162 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

M?i d?p t?t ??n xuan v?,v?i tinh th?n kh?ng ?? ai ? l?i phía sau, và truy?n th?ng Lá lành ?ùm lá rách, t??ng than t??ng ái c?a dan t?c Vi?t Nam. C?ng ty Xi m?ng Long S?n ti?p t?c trao nh?ng ph?n quà t?t ??n nh?ng h? dan nghèo trên ??a bàn ph??ng ??ng S?n, th? x? B?m S?n t?nh Thanh Hóa.

qt vi nguoi ngheo1

30 su?t quà t?t, m?i su?t quà giá tr? 1tr ??ng b?ng ti?n m?t ?? ???c ??i di?n c?ng ty Xi m?ng Long S?n trao t?n tay ??n nh?ng ng??i dan nghèo. V?i s? ti?n này hi v?ng r?ng các h? gia ?ình nghèo có hoàn c?nh khó kh?n s? có ???c m?t cái t?t ??y ?? h?n, ?m no h?n.

C?ng ty Xi m?ng Long S?n có tr? s? t?i ph??ng ??ng S?n, th? x? B?m S?n, t?nh Thanh, là ??n v? trên ??a bàn, vì v?y c?ng ty lu?n nêu cao tinh th?n vì c?ng ??ng, các c?ng tác t? thi?n và an sinh x? h?i lu?n ???c c?ng ty ??t lên hàng ??u trong các m?c tiêu trong quá trình phát tri?n. ???c bi?t trong n?m 2019 v?a qua, t?ng chi phí cho các ho?t ??ng t? thi?n, phát tri?n c?ng ??ng, khuy?n h?c và xay d?ng nhà tình th??ng trên kh?p c? n??c là trên 5 t? ??ng. Trong ??t t?t ?ón xuan Canh Ty 2020 này, c?ng ty ?? h? tr? và trao t?n tay ??n ng??i nghèo, ng??i có hoàn c?nh khó kh?n hàng tr?m xu?t quà t?t.

Xuan Canh Ty ?ang ??n ??n g?n, hi v?ng r?ng nh?ng ph?n quà nh? c?a C?ng ty Xi m?ng Long S?n s? giúp m?t ph?n nào giúp bà con có cái t?t no ?? h?n.

 

620x222 (3)-01

手机棋牌游戏