XI M?NG LONG S?N – TH?C HI?N PHòNG CH?NG, ??Y LùI D?CH CORONA

03/02/2020 09:37 452 views Category: Tin t?c , Tin t?c khác , Tin t?c m?i , Tin t?c s? ki?n

Untitled-1-01

Hi?n nay tình hình d?ch b?nh do virut Corona gay ra ?ang di?n bi?n phúc t?p. Tr??c tinh th?n phòng ch?ng d?ch b?nh ?ang lên cao t? Trung ??ng ??n ??a ph??ng, C?ng ty Xi m?ng Long S?n phát ??ng phong trào ?eo kh?u trang vì c?ng ??ng. Qua ?ó, ban l?nh ??o c?ng ty yêu c?u toàn th? cán b? c?ng nhan viên c?ng ty th?c hi?n ?eo kh?u trang trong quá trình làm vi?c, ph?i h?p v?i các Nhà phan ph?i và yêu c?u các tài x? khi vào l?y hàng th?c hi?n ?eo kh?u trang theo quy ??nh c?a c?ng ty. Ph?i h?p các c? quan ch?c n?ng v? phòng ch?ng d?ch b?nh làm các bi?n pháp phòng ng?a, tuyên truy?n nang cao y th?c cho cán b? c?ng nhan viên n?m ???c m?c ?? nghi?m tr?ng c?a d?ch bênh, có s? hi?u bi?t v? cách phòng ch?ng d?ch b?nh Corona.

001

002

H?y ?eo kh?u trang ?úng cách ?? b?o v? mình, b?o v? c?ng ??ng và nh?ng ng??i than yêu.

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏