XI M?NG LONG S?N QUYêN GóP ?NG H? QU? PHòNG CH?NG D?CH COVID- 19

24/03/2020 16:02 68 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

 

H??ng ?ng L?i kêu g?i c?a ?oàn Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng MTTQ Vi?t Nam và C?ng v?n s? 275/MTTQ-BTT c?a Ban Th??ng tr?c ?y ban MTTQ Vi?t Nam t?nh Thanh Hóa v? “V?n ??ng toàn dan tham gia ?ng h? phòng, ch?ng d?ch COVID-19”,? nêu cao tinh th?n ?oàn k?t, tinh th?n t??ng than t??ng ái, “th??ng ng??i nh? th? th??ng than”, “lá lành ?ùm lá rách” tích c?c tham gia ?ng h? phòng, ch?ng d?ch COVID -19 b?ng nh?ng hành ??ng thi?t th?c nh?t.

148d1163218t2779l4-5

C?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? quyên góp ?ng h? qu? phòng, ch?ng d?ch COVID-19 c?a Th? x? B?m S?n và huy?n Hà Trung s? ti?n 50 tri?u ??ng. T?ng s? ti?n h? tr? là 100 tri?u ??ng.

90396461_491525911724489_8730426279376977920_n

Tr??c tình hình d?ch b?nh do virut Corona gay ra ngày càng di?n bi?n ph?c t?p. Xi m?ng Long S?n hi v?ng r?ng, v?i s? ?ng h? nh? bé c?a mình s? góp ph?n chung tay cùng c?ng ??ng ??y lùi COVID- 19 trong th?i gian t?i. ??ng th?i, b?n than ??n v? c?ng th??ng xuyên ?? cao c?nh giác trong c?ng tác chu?n b? phòng ch?ng COVID-19. B?ng các bi?n pháp qu?n ly ch?t cán b? c?ng nhan viên làm vi?c có bi?u hi?n cúm, s?t, ki?m tra than nhi?t khi ra vào c?ng, ?eo kh?u trang trong quá trình làm vi?c, b? trí các d?ng c? r?a tay, x?t khu?n t?i khu v?c làm vi?c. H?n th? n?a, c?ng ty lu?n ph?i h?p cùng v?i bên y t? th?c hi?n các c?ng tác phòng ch?ng d?ch theo s? ch? ??o c?a chính quy?n và ??a ph??ng, tuyên truy?n cho cán b? c?ng nhan viên nh?n th?c và có y th?c phòng tránh d?ch b?nh.

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏