Xi m?ng Long S?n g?p rút hoàn thành bàn giao các ng?i nhà tình th??ng cho bà con ?ón t?t Xuan Canh Ty 2020

17/01/2020 16:45 1 175 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

ntt1

Trong kh?ng khí s?c xuan ?ang v?, c? dan t?c ?ang chu?n b? ?ón t?t c? truy?n Xuan Canh Ty 2020, C?ng ty Xi m?ng Long S?n c?ng g?p rút hoàn thi?n bàn giao các ng?i nhà tình th??ng cho bà con nghèo chu?n b? ?ón t?t vui xuan.

ntt5

Trong ??t này, C?ng ty Xi m?ng Long S?n ti?p t?c bàn giao các ng?i nhà t?i t?nh Thanh Hóa, Ninh Bình, Qu?ng Ninh. Nh?n ???c món quà ??y y ngh?a này, bà con ni?m vui nh? ???c nhan ??i vì ???c ?ón xuan trong ng?i nhà h?ng m? ??c. ?ay chính là t?m lòng c?a c?a Ban l?nh ??o C?ng ty Xi m?ng Long S?n th? hi?n ngh?a c? cao ??p “Lá lành ?ùm lá rách, t??ng than t??ng ái” c?a dan t?c Vi?t Nam m?i d?p T?t ??n Xuan v?.

ntt2

V?i món quà y ngh?a này, c?ng ty Xi m?ng Long S?n hi v?ng bà con s?m v??n lên trong cu?c s?ng trong t??ng lai, ??ng th?i chu?n b? ?ón chào n?m m?i th?t là vui v?, ??m ?m.

ntt4

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏