<code id="vxr99"></code>

  <th id="vxr99"><option id="vxr99"></option></th>
  <code id="vxr99"></code>

  Xi m?ng Long S?n ???c s?n xu?t trên day chuy?n hi?n ??i c?a Nh?t B?n

  27/11/2018 15:27 618 views Category: L?nh v?c

  S?n xu?t xi m?ng

  Xi m?ng Long S?n ???c s?n xu?t trên day chuy?n hi?n ??i theo c?ng ngh? tiên ti?n c?a Nh?t B?n t?o ra nh?ng s?n ph?m xi m?ng t?t nh?t. K?t h?p v?i ??i ng? k? thu?t, c?ng nhan viên giàu kinh nghi?m s? lu?n ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a khách hàng s? d?ng xi m?ng.

  _4709

  Nguyên li?u s?n xu?t xi m?ng ???????

  Các lo?i nguyên li?u th? trong s?n xu?t xi m?ng ???c cung c?p tr?c ti?p t? vùng núi ?á B?m S?n – Thanh Hóa v?i hàm l??ng các ch?t có h?i nh? MgO và t?ng ki?m r?t th?p. M? ?á B?m S?n n?m trong d?i ?á ??ng Dao tr?i t? Tam ?i?p – Ninh Bình t?i Nga S?n- Thanh Hóa là ngu?n s?n xu?t Xi m?ng d?i dào, ?n ??nh.

  0002

  Máy nghi?n

  H? th?ng máy nghi?n trong nhà máy Long S?n ???c cung c?p b?i h?ng thi?t b? c?ng nghi?p danh ti?ng Loscher – C?ng Hòa Liên Bang ??c. ?ay là m?t trong nh?ng h?ng m?c ??u t? tr?ng ?i?m t?i nhà máy xi m?ng Long S?n. V?i s? l?a ch?n này, quá trình nghi?n v?t li?u ??m b?o cho ra nh?ng s?n ph?m t?t nh?t, ??ng th?i gi?m thi?u tiêu hao n?ng l??ng và than thi?n v?i m?i tr??ng.

  IMG_4699

  Lò Nung

  H? th?ng Lò Nung ???c ch? t?o theo thi?t k? m?i hi?n ??i & tiên ti?n nh?t trên th? gi?i. V?i c?ng su?t thi?t k? 6000 t?n Clinker/ ngày và nh?ng gi?i pháp k? thu?t m?i nh?t, tiên ti?n nh?t ???c s? d?ng t?i Nhà Máy Xi m?ng Long S?n. Quá trình nung luy?n t?i ?u, ch?t l??ng s?n ph?m t?t, n?ng su?t c?a h? th?ng lò ??t & v??t m?c thi?t k?, m?c tiêu hao nhi?t n?ng? th?p ? m?c 730 kcal/ kg Clinker. T?n d?ng h? th?ng khí th?i Lò ?? s?n xu?t ?i?n nh?m ti?t ki?n N?ng L??ng & B?o v? m?i tr??ng.

  DCIM101MEDIADJI_0022.JPG

  Gi làm L?nh- Coller

  H? th?ng Ghi Làm L?nh và máy Cán Clinker ???c cung c?p b?i h?ng IKN – CHLB ??c. V?i thi?t k? h? th?ng chuy?n ??ng ki?u con l?c (Pendulum), gi?m thi?u tuy?t ??i l?c ma sát và mài mòn thi?t b?. H? th?ng s?c khí ???c thi?t k? theo hi?u ?ng Coanda nh?m nang cao hi?u qu? làm mát và thu h?i nhi?t t?i ?a. Thi?t k? máy ??p ki?u con l?n cán t?o chuy?n ??ng êm và tránh quá t?i trong m?i tr??ng h?p.

  IMG_5771

  Phòng ?i?u khi?n trung tam CCR và h? th?ng ?i?n

  Ho?t ??ng c?a t?t c? các thi?t b? trong day chuy?n s?n xu?t ???c giám sát và ?i?u khi?n t? phòng trung tam (CCR), th?ng qua các thi?t b? ?o l??ng và ?i?u khi?n, ???c thi?t k? và cung c?p b?i h?ng ABB -Th?y S?. H? th?ng ?i?u khi?n ph?i li?u ???c ki?m soát tr?c tuy?n (online) t? phòng QC th?ng qua h? th?ng X-Ray th? h? m?i nh?t c?a h?ng Themor –Th?y S?. Bên c?nh ?ó, h? th?ng QCS k?t n?i v?i các tr?m ??nh l??ng th?ng qua h? th?ng DCS, ?? nang cao và ?n ??nh ch?t l??ng s?n ph?m.

  T?t c? các ho?t ??ng c?a thi?t b? trong day chuy?n s?n xu?t ???c giám sát & ?i?u khi?n t? phòng trung tam ( CCR) th?ng qua các thi?t b? ?o l??ng & ?i?u khi?n, ???c thi?t k? & cung c?p b?i h?ng ABB – Th?y S?.

  IMG_5759

  H? th?ng ?óng bao

  H? th?ng ?óng bao ???c ch? t?o theo thi?t k? c?a các h?ng tiên ti?n nh?t trên th? gi?i, ???c bi?t ??n là h? th?ng ?óng bao s?n ph?m chu?n xác và ?áng tin c?y. ??c bi?t h? th?ng có kh? n?ng ?óng gói ???c r?t nhi?u ch?ng lo?i v? bao theo yêu c?u riêng c?a t?ng th? tr??ng. ?ay là ?i?m c?ng cho các s?n ph?m xi m?ng Long S?n khi xu?t kh?u sang th? tr??ng khu v?c và trên th? gi?i.

  Untitled

   

  canhbaonangnong

  手机棋牌游戏