Xi m?ng Long S?n và H?i khuy?n h?c t?nh Thanh Hóa chung tay giúp ?? các em h?c sinh hoàn c?nh khó kh?n

16/06/2017 10:11 353 views Category: Tin t?c , Tin t?c khác

Chi?u ngày 16/06/2017 ??i di?n Nhà máy Xi m?ng Long S?n ?? ??ng hành cùng H?i khuy?n h?c t?nh Thanh Hoá trao nh?ng ph?n quà th?t có y ngh?a cho các em h?c sinh có hoàn c?nh khó kh?n t?i ph??ng Lam S?n, th? x? B?m S?n.

???c bi?t, em V? Ng?c C??ng và em V? Th? Huy?n t?i ph??ng Lam S?n th? x? B?m S?n có hoàn c?nh r?t khó kh?n. B? 2 em ?? m?t, m? 2 em hi?n ?ang ph?i ?i?u tr? ch?y th?n tu?n 3 l?n t?i b?nh vi?n ?a khoa Thanh Hoá. N?m nay em C??ng lên l?p 11, em Huy?n lên l?p 9.

??i di?n h?i Khuy?n h?c t?nh Thanh Hoá ?ng V??ng V?n Vi?t ?? trao 2 su?t h?c b?ng t?ng tr? giá 9 tri?u ??ng cho 2 em cho n?m h?c 2017-2018.
??i di?n Nhà máy Xi m?ng Long S?n, bà ?? Th? Lan phó t?ng giám ??c ?? trao nh?ng ph?n quà nh? ??ng viên 2 em, cùng v?i l?i h?a s? ti?p t?c tài tr? giúp ?? trao h?c b?ng cho các em nh?ng n?m h?c ti?p theo t?i khi các em hoàn thành xong vi?c h?c ph? th?ng.
Hi v?ng r?ng v?i nh?ng ph?n quà và s? giúp ?? nh? v?y các em s? c? g?ng v??n lên trong cu?c s?ng, có thêm ngu?n ??ng l?c ?? c? g?ng v??t lên khó kh?n ?? tr? thành con ngoan trò gi?i và là m?t ng??i c?ng dan có ích cho x? h?i.
??ng hành cùng ch??ng trình có ??i di?n c?a các c?p l?nh ??o t?nh, th? x?, ph??ng, th?n xóm và các ??n v? h?o tam. ?ay là m?t hành ??ng có y ngh?a góp ph?n xay d?ng tinh th?n t??ng than t??ng ái, lá lành ?ùm lá rách và là ngh?a c? cao ??p có giá tr? nhan v?n.
Xi m?ng Long S?n t? hào ???c góp s?c vào vi?c xay d?ng và giúp ?? trong các ho?t ??ng c?a t?nh nhà.

19260291_1703428186338184_294847453397675241_n

19224914_1703428039671532_3867078735740684454_n

19060076_1703428436338159_6366333577202293631_n

19105799_1703428049671531_7977184363793333594_n

19106048_1703428086338194_663078377619480937_n

19105939_1703428043004865_847416922361167898_n

 

620x222 (3)-01

手机棋牌游戏