XI M?NG LONG S?N – CHúC M?NG NGàY PH? N? VI?T NAM 20/10.

20/10/2017 01:06 672 views Category: Tin t?c , Tin t?c s? ki?n

20.10

Ngày Qu?c t? ph? n? Vi?t Nam 20/10 hàng n?m ?? tr? thành ngày ?? chúng ta t?n vinh các bà, các m?, các ch?, các em gái – nh?ng ng??i ph? n? quan tr?ng c?a cu?c s?ng Chúng ta. Kh?ng ai có th? ph? nh?n nh?ng hi sinh, ?óng góp, l?n lao c?a nh?ng ng??i ph? n?: Trong kháng chi?n ??u tranh h? là nh?ng bà m? Vi?t Nam anh hùng, nh?ng n? thanh niên xung phong kiên c??ng b?t khu?t; Trong th?i bình h? là nh?ng doanh nhan thành ??t, nh?ng n? nhan viên, c?ng nhan viên ch?m ch?; trong gia ?ình, h? là nh?ng ng??i m?, ng??i v? ??m ?ang.

Nhan d?p k? ni?m ngày Ph? N? Vi?t Nam? 20/10 Nhà máy Xi m?ng Long S?n xin g?i l?i Chúc m?ng t?t ??p nh?t, l?i chào ?oàn k?t và thành c?ng ??n các ??i tác, quy Nhà phan ph?i, Quy Khách hàng và toàn th? ch? em ph? n? Vi?t Nam. Chúc t?t c? các ch? em ph? n? ngày 20/10 ng?p tràn ni?m vui, h?nh phúc và g?t ???c nhi?u thành c?ng trong cu?c s?ng.

Xin c?m ?n!

 

 

620x222 (3)-01

手机棋牌游戏