<code id="vxr99"></code>

  <th id="vxr99"><option id="vxr99"></option></th>
  <code id="vxr99"></code>

  V?n t?i và xu?t kh?u là th? m?nh l?n c?a Xi M?ng Long S?n

  06/07/2019 13:47 2 281 views Category: L?nh v?c

  Long S?n ???c bi?t ??n là ??n v? có th? m?nh v? v?n t?i c? v? ???ng b? và ???ng th?y. V?i h? th?ng xe v?n t?i, ??i tàu s?ng và tàu bi?n lên t?i hàng ngàn chi?c ?? kh?ng ??nh r?ng Long S?n có m?t n?n t?ng v?ng ch?c trong ngành Logistic. Bên c?nh ?ó Long S?n còn là ??n v? có s?n l??ng xu?t nh?p kh?u ??ng v? trí th? 2 c? n??c trong n?m 2016 v?i các m?t hàng tiêu bi?u nh? than ?á, clinker, qu?ng và th?ch cao.

  DCIM100MEDIADJI_0008.JPG

  DCIM100MEDIADJI_0008.JPG

  ?i tr??c ?ón ??u trong s? phát tri?n, c?ng nh? xay d?ng m?t h? th?ng chuyên sau trong chu?i giá tr?. C?ng ty Long S?n ?? ti?p t?c ??u t? xay d?ng và ??a vào v?n hành các h? th?ng c?ng bi?n t?i Nghi S?n – Thanh Hóa, Ninh Th?y – Khánh Hòa, B?n L?c – Long An, ??m b?o r?ng vi?c v?n chuy?n hàng hóa và c?p hàng cho khách hàng ???c nhanh chóng và k?p th?i ?n ??nh.
  DCIM100MEDIADJI_0015.JPG
  Long S?n hi?n ?? và ?ang xu?t kh?u nh?ng s?n ph?m clinker, xi m?ng ch?t l??ng cao ??n các n??c trong khu v?c và trên th? gi?i. Xu?t nh?p kh?u ?óng vai trò là nh?p c?u n?i g?n li?n th??ng m?i các qu?c gia v?i nhau. ?ó c?ng là th? m?nh giúp Long S?n ??y m?nh quá trình s?n xu?t, thu?n l?i trong giao th??ng và v??n xa th??ng hi?u trên th? tr??ng qu?c t?.

   

  canhbaonangnong

  手机棋牌游戏