Th?ng báo: Tuy?n d?ng lái xe v?n phòng – Xi m?ng Long S?n chi nhánh Khánh Hòa

20/03/2020 10:53 716 views Category: Tin t?c , Tin t?c khác , Tin t?c m?i , Tin t?c s? ki?n , Tuy?n d?ng

Th?ng báo: Tuy?n d?ng?lái xe v?n phòng – xi m?ng Long S?n chi nhánh Khánh Hòa.

– C?n c? vào nhu c?u s? d?ng lao ??ng t?i các b? ph?n trong C?ng ty.
– C?n c? vào Quy trình tuy?n d?ng ?? ???c phê duy?t.
C?ng ty Xi m?ng Long S?n – chi nhánh Khánh Hòa th?ng báo tuy?n d?ng lái xe v?n phòng , c? th?:

Yêu c?u:

  • Nam gi?i
  • S? l??ng : 02 ng??i
  • Có b?ng h?ng B2 tr? lên
  • Có kinh nghi?m v? lái xe, am hi?u lu?t l? giao th?ng, trung th?c và ch?u áp l?c c?ng vi?c.

tuyen-dung-01

H?n n?p h? s? :

T? 20/03/2020 ??n h?t ngày 30/03/2020.

??a ch? nh?n h? s?:

Chi nhánh C?ng ty TNHH Long S?n t?i Khánh Hòa
??a ch?: Khu CN6, Khu c?ng nghi?p Ninh Th?y, Ph??ng Ninh Th?y, Th? x? Ninh Hòa, T?nh Khánh Hòa
S? ?i?n tho?i liên h?:?0945344011 (Mrs Ny) (liên h? gi? hành chính t? T2-T7)

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏