Xi m?ng r?i

Xi m?ng r?i c?ng nghi?p c?a nhà máy xi m?ng Long S?n ???c thi?t k? chuyên bi?t cho các d? án h? t?ng quy m? l?n. Xi m?ng r?i có ?? d? mác cao và ?n ??nh v? ch?t l??ng. ??t tiêu chu?n ch?t l??ng Vi?t Nam TCVN 6260:2009 và tiêu chu?n qu?c t? ASTM C 1157-02 lo?i Type GU ho?c EN 197-1 : 2000 lo?i CEM II/A-M 42,5R.

IMG_5781

+ Xi m?ng r?i PC50 & PCB40 có c??ng ?? s?m (R3 và R7) cao cho phép ??y nhanh ti?n ?? và ti?t ki?m chi phí thi c?ng

+ Th?i gian b?t ??u quá trình ??ng k?t c?a xi m?ng ???c ?i?u ch?nh kéo dài do ?ó ??m b?o ?? th?i gian v?n chuy?n xi m?ng th??ng ph?m t?i các c?ng trình ? xa

+ Hàm l??ng v?i t? do và MgO trong xi m?ng th?p < 1% nên kh?ng b? tr??ng n? th? tích sau khi thi c?ng, kh?ng có hi?n t??ng n?t v? kh?i bê t?ng sau khi ??a vào s? d?ng

+ Hàm l??ng ki?m R 2O trong xi m?ng th?p <0.5% lo?i b? ???c nguyên nhan ?n mòn và phá h?y c?u trúc, t?ng tính n?ng b?n v?ng c?a bê t?ng

Các tr?m tr?n bê t?ng s? d?ng xi m?ng r?i Long S?n s? ti?t ki?m ???c ?áng k? l??ng xi m?ng s? d?ng, gi?m chi phí thi c?ng ??ng th?i có ???c s?n ph?m bê t?ng ch?t l??ng ?n ??nh theo ?úng tiêu chu?n thi?t k?

Th?ng s? k? thu?t

TT Các ch? tiêu k? thu?t ??n v? K?t qu? ?i?n hình TCVN 2682:2009 ???PC 50 specified
01 ??? m?n (Fineness)
?B? m?t riêng (Specific surface) cm2/g 3750 Min. 2800
?L??ng sót sàng 0.09mm (0.09mm residue) % 0.5 Max. 10
02 ??? ?n ??nh th? tích (Soundness) mm 1.40 Max. 10
?Le Chatelier test (Le Chaterlier)
03 ?L??ng n??c tiêu chu?n (Standard Consistence) % 27.4
04 ?Th?i gian ??ng k?t (Setting time)
?B?t ??u (Initial set) min (phút) 160 Min. 45 min
?K?t thúc (Final set) min (phút) 180 Max. 420 min
05 ?C??ng ?? ch?u nén (Compressive strength)
?03 ngày (03 days) N/mm2 30.5 Min. 25
?28 ngày (28 days) N/mm2 57.0 Min. 50
06 ?Magiê ?xit- MgO trong xi m?ng % 1.00
07 ?Hàm l??ng SO3?(S03?content) % 2.30 Max. 3.5
08 ?V?i t? do (Free-CaO)

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏