Xi m?ng PCB 40

  • S?n ph?m xi m?ng Poócl?ng h?n h?p Dan d?ng PCB 40 Long S?n giúp làm t?ng ?? d?o c?a bê t?ng, t?ng c??ng tính ch?ng th?m, ch?ng xam th?c ??i v?i m?i tr??ng, t?ng ?? b?n v?ng theo th?i gian, r?t phù h?p v?i khí h?u nhi?t ??i c?a Vi?t Nam. ?u ?i?m c?a xi m?ng Poócl?ng h?n h?p Dan d?ng PCB 40 Long S?n.
  • Ch?t l??ng xi m?ng Dan d?ng Long S?n PCB40 lu?n ??m b?o ?n ??nh. ??c bi?t, c??ng ?? xi m?ng lu?n có ?? d? mác l?n, ti?t ki?m l??ng xi m?ng s? d?ng.

pcb40

  • Xi m?ng Long S?n có t?c ?? phát tri?n c??ng ?? ban ??u (R3, R7) nhanh, giúp tháo ván khu?n s?m h?n, rút ng?n th?i gian thi c?ng, bê t?ng có c??ng ?? cu?i cùng cao.
  • S?n ph?m PCB 40 có kh? n?ng ch?ng l?i xam th?c Sunfat?có l?i h?n cho viêc xay d?ng các c?ng trình ng?m d??i m?t ??t, m?t n??c & nh?ng vùng nhi?m m?n. M?t khác ?? t?a nhi?t khi thi c?ng th?p, thu?n l?i cho thi c?ng bê t?ng kh?i l?n.
  • Hàm l??ng V?i t? do & MgO trong xi m?ng th?p nên kh?ng b? tr??ng n? th? tích sau khi thi c?ng, s?n ph?m bê t?ng v?a xay trát sau khi s? d?ng xi m?ng Long S?n s? kh?ng có hi?n t??ng n?t v? kh?i bê t?ng & k?t c?u t??ng ng?n sau khi ??a vào s? d?ng . Hàm l??ng t?ng ki?m R2O trong xi m?ng r?t th?p < 0.6 % lo?i b? ???c nguyên nhan ?n mòn & phá h?y c?u trúc bê t?ng & t??ng xay cho các c?ng trình.
  • Xi m?ng Long S?n PCB 40 phù h?p v?i cho vi?c ?? bê t?ng mái, d?m, c?t v?i ?? b?n cao.

Th?ng s? k? thu?t

TT Các ch? tiêu k? thu?t ??n v? K?t qu? ?i?n hình TCVN 6260:2009 PCB 40 specified
01 ??? m?n (Fineness) ? ? ?
?B? m?t riêng (Specific surface) cm2/g 3650 Min. 2800
?L??ng sót sàng 0.09mm (0.09mm residue) % 0.5 Max. 10
02 ??? ?n ??nh th? tích (Soundness) mm 1.45 Max. 10
?Le Chatelier test (Le Chaterlier)
03 ?L??ng n??c tiêu chu?n (Standard Consistence) % 28.2 ?
04 ?Th?i gian ??ng k?t (Setting time) ? ? ?
?B?t ??u (Initial set) min (phút) 140 Min. 45 min
?K?t thúc (Final set) min (phút) 180 Max. 420 min
05 ?C??ng ?? ch?u nén (Compressive strength) ? ? ?
?03 ngày (03 days) N/mm2 24.7 Min. 18
?28 ngày (28 days) N/mm2 47.0 Min. 40
06 ?Magiê ?xit- MgO trong xi m?ng % 0.85
?(Magnesium oxide – MgO in cement )
07 ?Hàm l??ng SO3?(S03?content) % 2.00 Max. 3.5
08 ?V?i t? do (Free-CaO) % 0.55

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏