Xi m?ng PCB 30

  • S?n ph?m xi m?ng Poócl?ng h?n h?p Dan d?ng PCB 30, MC25 Long S?n giúp làm t?ng ?? d?o c?a v?a, t?ng c??ng tính ch?ng th?m, ch?ng xam th?c ??i v?i m?i tr??ng, t?ng ?? b?n v?ng theo th?i gian, r?t phù h?p v?i khí h?u nhi?t ??i c?a Vi?t Nam
  • ?u ?i?m c?a xi m?ng Poócl?ng h?n h?p Dan d?ng PCB 30, MC25 Long S?n. ? Ch?t l??ng xi m?ng lu?n ??m b?o ?n ??nh. ??c bi?t, c??ng ?? xi m?ng lu?n có ?? d? mác l?n, ti?t ki?m l??ng xi m?ng s? d?ng.PCB 30
  • Xi m?ng Long S?n PCB 30, MC25 có ?? m?n cao giúp cho c??ng ?? phát tri?n s?m. ??ng th?i có kh? n?ng gi? n??c cao giúp t?ng c??ng tính d?o cho bê t?ng và v?a xay trát làm cho c?ng ?o?n hoàn thi?n d? dàng h?n, kh?ng gay hi?n t??ng r?n n?t l?p v?a t? trát c?a c?ng trình.
  • Hàm l??ng V?i t? do & MgO trong xi m?ng th?p nên kh?ng b? tr??ng n? th? tích sau khi thi c?ng. S?n ph?m ?v?a xay trát khi s? d?ng xi m?ng Long S?n s? kh?ng có hi?n t??ng n?t d?m t??ng khi ??a vào s? d?ng . Hàm l??ng t?ng ki?m R2O trong xi m?ng r?t th?p < 0.6 % nên lo?i b? ???c nguyên nhan ?n mòn & phá h?y c?u trúc bê t?ng, t??ng xay cho các c?ng trình)

Th?ng s? k? thu?t:

 

 

TT Các ch? tiêu k? thu?t ??n v? K?t qu? ?i?n hình TCVN 6260:2009 PCB 30 specified
01 ??? m?n (Fineness)
?B? m?t riêng (Specific surface) cm2/g 3550 Min. 2800
?L??ng sót sàng 0.09mm (0.09mm residue) % 0.8 Max. 10
02 ?? ?n ??nh th? tích (Soundness) mm 1.45 Max. 10
?Le Chatelier test (Le Chaterlier)
03 L??ng n??c tiêu chu?n (Standard Consistence) % 28.2
04 ?Th?i gian ??ng k?t (Setting time)
B?t ??u (Initial set) min (phút) 130 Min. 45 min
K?t thúc (Final set) Min (phút) 170 Max. 420 min
05 ?C??ng ?? ch?u nén (Compressive strength)
03 ngày (03 days) N/mm2 20 Min. 14
?28 ngày (28 days) N/mm2 37 Min. 30
06 Magiê ?xit- MgO trong xi m?ng % 0.81
?(Magnesium oxide – MgO in cement )
07 ?Hàm l??ng SO3?(S03?content) % 1.90 Max. 3.5
08 ?V?i t? do (Free-CaO) ?% 0.57

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏