Clinker

Long S?n là nhà cung c?p s?n ph?m Clinker cho th? tr??ng phía nam và xu?t kh?u v?i nhi?u n?m kinh nghi?m. Ti?p b??c c?ng ty Xi M?ng Long S?n s? cung c?p s?n ph?m Clinker v?i ch?t l??ng ??m b?o, ?áp ?ng ???c nhu c?u s?n xu?t xi m?ng c?ng nh? ?áp ?ng ???c nhu c?u xu?t kh?u t?i các th? tr??ng khó tính mà c?ng ty ?ang th?c hi?n

155958baoxaydung_8

Clinker?là s?n ph?m nung thiêu k?t ? 1450 ?? C c?a??á v?i?– ??t sét và m?t s? ph? gia ?i?u ch?nh h? s? nh? qu?ng s?t, boxit, cát….

– Thành ph?n hóa h?c ch? y?u c?a ph?i li?u g?m 04 oxit chính nh?: CaO (t? ?á v?i), và SiO2, Fe2O3, Al2O3 (t? ??t sét) n?u thi?u s? ???c b? sung b?ng các ph? gia ?i?u ch?nh k? trên.

– 04 oxit chính trong ph?i li?u khi nung ??n 1450 ?? C s? ph?n ?ng v?i nhau t?o thành 4 khoáng chính trong clinker C3S (3CaO. SiO2); C2S(2Cao.SiO2); C3A (3CaO.Al2O3); C4AF (4CaO. Al2O3. Fe2O3)

Các khoáng ch?t này có c?u trúc tinh th? khác nhau và quy?t ??nh ??n tính ch?t c?a clinker . Ch?t l??ng c?a clinker s? quy?t ??nh tính ch?t c?a xi m?ng.

V?i th? m?nh có vùng nguyên li?u ch?t l??ng cao, Long S?n tin r?ng s? cung c?p Clinker t?t nh?t ?áp ?ng tiêu chu?n ASTM ( M?) ?? s?n xu?t ra lo?i xi m?ng có ch?t l??ng hoàn h?o.

Th?ng s? k? thu?t:

Tên ch? tiêu ??n v? ASTM C150 Type I Result / K?t qu? ?i?n hình PP th?
? SiO2 % Max 22.5 21.86 ASTM C114-09
? Al2O3 % Max 6.0 5.31
? Fe2O3 % Max 4.5 3.43
? CaO % Min 65.0 66.34
? MgO % Max 4.00 0.72
? SO3 % Max 1.0 0.30
? Loss on Lgnition, (LOI) % Max 1.5 0.75
? Free lime (F.CaO) % Max 1.5 1.0
? Insoluble Residue % Max? 0.75 0.42
? Total alkalies ? ? ?(Na2O+0.658K2O) % Max 0.6 0.53
? C3S % Min 55.0 63.18 ASTM C150-11
? C2S % Max 21.5 15.18 Calculated
? C3A % Max 12.0 8.28
? C4AF % Max 13.0 10.44
? Lime Saturation Factor – LSF % Min 92 95.15
? Moisture % Max 1.0 0.01 Refer ASTM C136
? Particle Size:?? –?????? Below 1mm % Max 10.0 7.82 Sieve
? –?????? ?Above 30 mm % Max 10.0 6.50
? Ghi chú:?? C3S ph?i ???c tính toán d?a trên hàm l??ng?CaO.
? C3S? =? (4.071x %CaO) – (7.60x %SiO2) – (6.718 x Al2O3)- (1.43 x %Fe2O3)-(2.852xSO3)
? C2S? =? (2.867x% SiO2) – (0.7544x % C3S)
? C3A? =? (2.650x %Al2O3)-(1.692x Fe2O3);?? C4AF= 3.043 x % Fe2O3
? LSF? =? (100 x % CaO) / (2.8 x %SiO2 + 1.18 x %Al2O3 + 0.65 x % Fe2O3)

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏