Bao Jumbo

H? th?ng ?óng bao có kh? n?ng ?óng gói ???c r?t nhi?u ch?ng lo?i v? bao theo yêu c?u riêng c?a t?ng th? tr??ng. ?ay là ?i?m c?ng cho các s?n ph?m xi m?ng Long S?n khi xu?t kh?u sang th? tr??ng khu v?c và trên th? gi?i.

H? th?ng ?óng bao Jumpo có c?ng su?t thi?t k? 500 t/h t?i nhà máy cùng v?i h? th?ng c?ng & các tr?m phan ph?i ???c c?ng ty TNHH Long S?n ???c ??u t? xay d?ng. ?i?u ?ó giúp vi?c v?n chuy?n và cung c?p các s?n ph?m xi m?ng t?i th? tr??ng trong và ngoài n??c thu?n l?i h?n t?o nên l?i th? c?nh tranh l?n m?nh

Bao jumbo xi m?ng Long S?n

Vi?c s? d?ng máy ?óng bao jumbo t? ??ng ???c thi?t k? khoa h?c giúp ?óng và ??nh l??ng s?n ph?m chu?n xác. H?n n?a thi?t k? c?a ?ng x? li?u vào bao ???c thi?t k? ??c ?áo, cho phép gi?m thi?u l??ng b?i th?i ra kh?ng khí giúp b?o v? m?i tr??ng

canhbaonangnong

手机棋牌游戏