<code id="vxr99"></code>

  <th id="vxr99"><option id="vxr99"></option></th>
  <code id="vxr99"></code>

  Nhà máy ?óng bao Xi m?ng Long S?n t?i Long An – Tuy?n d?ng Nhan viên k? toán thu?

  09/07/2019 08:15 254 views Category: Tuy?n d?ng

  C?ng ty xi m?ng Long S?n – Nhà máy ?óng bao và tr?m phan ph?i xi m?ng Long S?n t?i Long An th?ng báo tuy?n d?ng:

  I. Th?ng tin tuy?n d?ng:

  – V? trí tuy?n d?ng ??????: Nhan viên k? toán thu?

  – S? l??ng??????????????????? : 1 ng??i

  – Yêu c?u kinh nghi?m : ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m t?i v? trí t??ng ???ng ?u tiên ng??i có kinh nghi?m làm trong l?nh v?c s?n xu?t

  II. Quy?n l?i ???c h??ng:

  – M?c l??ng theo th?a thu?n, th??ng và các ch? ?? khác theo quy ??nh c?a c?ng ty.

  – ???c ?ào t?o nang cao nghi?p v?

  – H??ng ??y ?? ch? ?? BHXH, BHYT, BHTN.

  III. M? t? c?ng vi?c :

  – Ph? trách m?ng k? toán thu?

  – L?p báo cáo và quy?t toán thu? ?úng k? theo quy ??nh, ki?m tra, h??ng d?n hoàn thi?n h? s? ch?ng t? s? sách k? toán, làm vi?c v?i c? quan thu? khi có phát sinh.

  – Chi ti?t c?ng vi?c s? ???c trao ??i t?i bu?i ph?ng v?n.

  IV. Th?i gian thu h? s?, cách n?p h? s? và th?i gian d? ki?n thi tuy?n.

  1. Th?i gian nh?n h? s?: ??n h?t?ngày 31/07/2019
  2. Cách n?p h? s?:
  • N?p qua mail tuy?n d?ng: contact@www.wxstp.com
  • N?p h? s? tr?c ti?p t?i Phòng b?o v?- Nhà máy ?óng bao và Tr?m phan ph?i xi m?ng Long S?n t?i Long An, ??a ch? t?i KCN Nh?t Chánh, Huy?n B?n L?c, T?nh Long An

  Ghi chú?:

  • Ban tuy?n d?ng s? liên h? v?i các ?ng viên phù h?p qua ?i?n tho?i và email.

  Liên h? s? ?i?n tho?i (0985.42.10.18) g?p Mrs. Dung trong gi? hành chính (t? 7h30′ ??n 17h00′)

  Trong quá trình thu nh?n h? s?, ph?ng v?n và ti?p nh?n nhan viên vào?làm vi?c, nhà máy kh?ng thu b?t c? m?t kho?n l? phí nào c?a ?ng viên.

  ?? ????????Tran tr?ng th?ng báo?!

   

  canhbaonangnong

  手机棋牌游戏