<code id="vxr99"></code>

  <th id="vxr99"><option id="vxr99"></option></th>
  <code id="vxr99"></code>

  Nhà máy ?óng bao Xi m?ng Long S?n t?i Long An – Th?ng báo tuy?n d?ng nhan viên K? toán.

  14/05/2019 10:15 332 views Category: Tin t?c , Tin t?c s? ki?n , Tuy?n d?ng

  – C?n c? vào nhu c?u s? d?ng lao ??ng t?i các b? ph?n trong C?ng ty.
  – C?n c? vào Quy trình tuy?n d?ng ?? ???c phê duy?t.
  Nhà máy ?óng bao và Tr?m phan ph?i Xi m?ng Long S?n t?i Long An (KCN Nh?t Chánh, huy?n B?n L?c, t?nh Long An) th?ng báo tuy?n d?ng, c? th?:

  I. Nhan viên K? Toán: 1 ng??i.

  Yêu c?u:

  • N? t?t nghi?p Cao ??ng, ??i H?c chuyên nghành k? toán/ ki?m toán/ tài chính.
  • Hi?u và n?m r? các ch? ??, chính sách tài chính theo pháp lu?t Vi?t Nam.
  • S? d?ng thành th?o máy tính v?n phòng
  • Trung th?c, nhanh nh?n, có trách nhi?m cao.
  • Có kh? n?ng t?ng h?p, phan tích trong c?ng vi?c.
  • Có s?c kh?e t?t và nguy?n v?ng làm vi?c lau dài.

  II. Ch? ??

  • L??ng th??ng h?p d?n…
  • ???c h??ng các quy?n l?i, ch? ?? theo quy ??nh c?a nhà n??c.
  • ???c tham gia BHXH, BHYT…. theo quy ??nh.

  IV. Cách th?c n?p h? s?

  + Ho?c N?p tr?c ti?p t?i c?ng b?o v? Nhà máy ?óng bao và Tr?m phan ph?i Xi m?ng Long S?n t?i Long An?.
  (??a ch?: KCN Nh?t Chánh, huy?n B?n L?c, t?nh Long An)
  Ghi chú?:

  • L?u y: ?ng viên ghi r? v? trí ?ng tuy?n, th?ng tin liên h?, quá trình h?c t?p và làm vi?c.
  • Các b?n có th? dowload m?u CV ? ?ay :?M?U CV
  • Ban tuy?n d?ng s? liên h? v?i các ?ng viên phù h?p qua ?i?n tho?i.
   Liên h? s? ?i?n tho?i (02376268899) g?p Ms.Y?n trong gi? hành chính (t? 7h30 ??n 17h30)
   Trong quá trình thu nh?n h? s?, ph?ng v?n và ti?p nh?n nhan viên vào?làm vi?c, C?ng ty?kh?ng thu b?t c? m?t kho?n l? phí nào c?a ?ng viên.
   

  canhbaonangnong

  手机棋牌游戏