M?u thi?t k? nhà ?ng 1 t?ng ??n gi?n ti?t ki?m chi phí cho gia ?ình nh?

14/01/2020 09:19 151 views Category: Ki?n trúc xay d?ng

V?i thi?t k? nh? g?n nh?ng v?n mang v? ??p th?m m? cùng kh?ng gian s?ng hoàn h?o, kinh phí xay d?ng v?a ph?i thì nhà ?ng 1 t?ng là l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u Gia ?ình tr? ? c? n?ng th?n và thành th?.
Các m?u nhà ?ng 1 t?ng ???c thi?t k? theo nhi?u phong cách khác nhau t? hi?n ??i, có gara, có gác l?ng…hay ??n thi?t k? có san v??n ??u ???c nhi?u ng??i yêu thích. D??i ?ay là các m?u nhà v?i thi?t k? ??n gi?n nh?ng v? cùng ti?n nghi b?n có th? tham kh?o ?? áp d?ng cho Gia ?ình mình:
1. Nhà ?ng 1 t?ng mái thái

?ay là m?u nhà ?ng mái thái hình ch? A, nó r?t ph? bi?n b?i tính ch?t khí h?u n??c ta. T?ng màu ch? ??o s? d?ng trong thi?t k? là t?ng màu xám tr?ng k?t h?p hài hòa cùng màu xanh nh?t ??p m?t. H? mái thái d?c theo ki?u ?an xen gi?t c?p t?o s? cu?n hút và ??c ?áo giúp c?ng trình tr? nên cao ráo, sang tr?ng h?n.

mau-thiet-ke-nha-ong-mot-tang-don-gian-gia-re-1

Kho?ng san phía tr??c và bên h?ng có th? s? d?ng ?? ??u xe, tr?ng cay xanh mang ??n kh?ng gian t??i mát cho ng?i nhà.

mau-thiet-ke-nha-ong-mot-tang-don-gian-gia-re-2

M?t ti?n ng?i nhà ???c thi?t k? t?i gi?n v?i h? tr? vu?ng v?c t?o c?m giác v?ng ch?c cho t?ng th? c?ng trình. C?a kính r?ng r?i h? tr? t?i ?a vi?c ?ón sáng vào kh?ng gian bên trong.

T?ng th? m?t b?ng bao g?m: Phòng khách, b?p + phòng ?n, 2 phòng ng?, WC.
T? s?nh chính ?i vào, kh?ng gian ??u tiên là phòng khách, ???c thi?t k? ?? k?t n?i v?i phòng ?n và b?p, t?o thành b? c?c d?c, thu?n ti?n cho vi?c sinh ho?t và di chuy?n gi?a các kh?ng gian.

2 phòng ng? r?ng r?i thoáng ??ng, n?i th?t t?i gi?n v?i t?ng màu g? ?m áp, Nhà v? sinh ???c thi?t k? xen gi?a 2 phòng t?o s? tho?i mái trong quá trình sinh ho?t.

2. Nhà ?ng 1 t?ng mái xéo

Nhà 1 t?ng mái xéo l?ch là thi?t k? khá m?i l? và ??c ?áo, gay ?n t??ng thu hút ng??i nhìn. V?i mái chéo sang ch?nh, nó giúp quá trình thoát n??c c?a ng?i nhà ???c nhanh chóng.

mau-thiet-ke-nha-ong-mot-tang-don-gian-gia-re-4

M?t ti?n ng?i nhà s? d?ng t?ng màu tr?ng ch? ??o, ?? t?o ?i?m nh?n cho t?ng th? c?ng trình, ki?n trúc s? ?? thi?t k? các ???ng k? s?c gi? g? mang ??n c?m giác cao ráo và b?c t??ng 2 bên ?p ?á t?o v? ??p l? m?t.

H? c?a ???c s? d?ng b?ng kính, m?c ?ích t?n lên tính th?m m? c?ng nh? b? th? ng?i nhà. M?t khác giúp gia ch? quan sát m?i th? bên ngoài d? dàng. Và ti?t ki?m ???c ?i?n n?ng, ng?i nhà c?ng s? th?ng thoáng h?n nh? t?n d?ng t?t l??ng ánh sáng bên ngoài.

mau-thiet-ke-nha-ong-mot-tang-don-gian-gia-re-5

C?ng n?ng s? d?ng: San tr??c, phòng khách, b?p + phòng ?n, 2 phòng ng?, 2 WC.
V?i kh? ??t khá dài, kh?ng gian s?ng v?i các ch?c n?ng có b? c?c xen k?, t? phòng chung ?? t?o thành m?t hành lang th?ng, chia kh?ng gian thành các kh?ng gian m?u c?a nhà 1 t?ng.

T? phòng khách ?i d?c hành lang xu?ng là phòng ?n, ti?p ??n là nhà t?m và WC chung. 2 phòng ng? ???c b? trí phía sau c?n nhà, nh?m t?o s? yên t?nh và kh?ng gian riêng t? cho gia ch?. B? c?c ch?c n?ng ???c t?i ?u hóa d?a trên nhu c?u c?a các thành viên trong Gia ?ình. Tuy kh?ng quá r?ng nh?ng th?t s? là m?t kh?ng gian s?ng ly t??ng cho Gia ?ình ít thành viên.

3. Nhà ?ng 1 t?ng mái b?ng

Nhà mái b?ng bao gi? c?ng mang l?i s? ch?c ch?n và an toàn h?n cho ng?i nhà. V?i ?? d?c nh? thì s? ít ch?u áp l?c c?a gió b?o, k?t c?u b?n ch?c, kh? n?ng ch?ng cháy cao. M?t sàn c?a mái có th? k?t h?p làm san th??ng ho?c các nhu c?u sinh ho?t khác.

mau-thiet-ke-nha-ong-mot-tang-don-gian-gia-re-7

Thi?t k? này theo phong cách hi?n ??i, vi?c s? d?ng gam màu tr?ng s?a nh? nhàng cùng h? th?ng ?èn chi?u sáng mang ??n c?m giác ?m áp. Khu?n viên xanh ???c t?n d?ng tr?ng ? phía tr??c, kho?ng san r?ng r?i giúp ng?i nhà nh? thêm màu s?c sinh ??ng h?n.

C?ng n?ng s? d?ng: Phòng khách, b?p + phòng ?n, 3 phòng ng?, WC.

?? kh?c ph?c nh??c ?i?m di?n tích nh?, ki?n trúc s? ?? thay th? các b?c t??ng ng?n chia phòng b?ng h? th?ng k? m?. T?i gi?n n?i th?t trong nhà ?? t?o kh?ng gian thoáng ??ng. 2 c?n phòng ng? nh? ???c s? d?ng vách ng?n ??m b?o s? riêng t?.

Phòng khách và phòng ?n ???c thi?t k? h? c?a kính r?ng k?t n?i ánh sáng thiên nhiên vào bên trong ng?i nhà ???c t?t nh?t.
Nhà 1 t?ng nh?ng ?áp ?ng m?t kh?ng gian sáng tho?i mái và ti?n nghi cho c? Gia ?ình c?a b?n.

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏