S?n xu?t xi m?ng

Xi m?ng Long S?n ???c s?n xu?t trên day chuy?n hi?n ??i theo c?ng ngh? tiên ti?n c?a Nh?t B?n t?o ra nh?ng s?n ph?m xi m?ng t?t nh?t. K?t h?p v?i ??i ng? k? thu?t, c?ng nhan viên giàu kinh nghi?m s? lu?n ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a khách hàng s? d?ng xi m?ng.

_4709

Nguyên li?u s?n xu?t xi m?ng ???????

Các lo?i nguyên li?u th? trong s?n xu?t xi m?ng ???c cung c?p tr?c ti?p t? vùng núi ?á B?m S?n – Thanh Hóa v?i hàm l??ng các ch?t có h?i nh? MgO và t?ng ki?m r?t th?p. M? ?á B?m S?n n?m trong d?i ?á ??ng Dao tr?i t? Tam ?i?p – Ninh Bình t?i Nga S?n- Thanh Hóa là ngu?n s?n xu?t Xi m?ng d?i dào, ?n ??nh.

0002

Máy nghi?n

H? th?ng máy nghi?n trong nhà máy Long S?n ???c cung c?p b?i h?ng thi?t b? c?ng nghi?p danh ti?ng Loscher – C?ng Hòa Liên Bang ??c. ?ay là m?t trong nh?ng h?ng m?c ??u t? tr?ng ?i?m t?i nhà máy xi m?ng Long S?n. V?i s? l?a ch?n này, quá trình nghi?n v?t li?u ??m b?o cho ra nh?ng s?n ph?m t?t nh?t, ??ng th?i gi?m thi?u tiêu hao n?ng l??ng và than thi?n v?i m?i tr??ng.

IMG_4699

Lò Nung

H? th?ng Lò Nung ???c ch? t?o theo thi?t k? m?i hi?n ??i & tiên ti?n nh?t trên th? gi?i. V?i c?ng su?t thi?t k? 6000 t?n Clinker/ ngày và nh?ng gi?i pháp k? thu?t m?i nh?t, tiên ti?n nh?t ???c s? d?ng t?i Nhà Máy Xi m?ng Long S?n. Quá trình nung luy?n t?i ?u, ch?t l??ng s?n ph?m t?t, n?ng su?t c?a h? th?ng lò ??t & v??t m?c thi?t k?, m?c tiêu hao nhi?t n?ng? th?p ? m?c 730 kcal/ kg Clinker. T?n d?ng h? th?ng khí th?i Lò ?? s?n xu?t ?i?n nh?m ti?t ki?n N?ng L??ng & B?o v? m?i tr??ng.

DCIM101MEDIADJI_0022.JPG

Gi làm L?nh- Coller

H? th?ng Ghi Làm L?nh và máy Cán Clinker ???c cung c?p b?i h?ng IKN – CHLB ??c. V?i thi?t k? h? th?ng chuy?n ??ng ki?u con l?c (Pendulum), gi?m thi?u tuy?t ??i l?c ma sát và mài mòn thi?t b?. H? th?ng s?c khí ???c thi?t k? theo hi?u ?ng Coanda nh?m nang cao hi?u qu? làm mát và thu h?i nhi?t t?i ?a. Thi?t k? máy ??p ki?u con l?n cán t?o chuy?n ??ng êm và tránh quá t?i trong m?i tr??ng h?p.

IMG_5771

Phòng ?i?u khi?n trung tam CCR và h? th?ng ?i?n

Ho?t ??ng c?a t?t c? các thi?t b? trong day chuy?n s?n xu?t ???c giám sát và ?i?u khi?n t? phòng trung tam (CCR), th?ng qua các thi?t b? ?o l??ng và ?i?u khi?n, ???c thi?t k? và cung c?p b?i h?ng ABB -Th?y S?. H? th?ng ?i?u khi?n ph?i li?u ???c ki?m soát tr?c tuy?n (online) t? phòng QC th?ng qua h? th?ng X-Ray th? h? m?i nh?t c?a h?ng Themor –Th?y S?. Bên c?nh ?ó, h? th?ng QCS k?t n?i v?i các tr?m ??nh l??ng th?ng qua h? th?ng DCS, ?? nang cao và ?n ??nh ch?t l??ng s?n ph?m.

T?t c? các ho?t ??ng c?a thi?t b? trong day chuy?n s?n xu?t ???c giám sát & ?i?u khi?n t? phòng trung tam ( CCR) th?ng qua các thi?t b? ?o l??ng & ?i?u khi?n, ???c thi?t k? & cung c?p b?i h?ng ABB – Th?y S?.

IMG_5759

H? th?ng ?óng bao

H? th?ng ?óng bao ???c ch? t?o theo thi?t k? c?a các h?ng Haver &Boecker – ??c, ???c bi?t ??n là h? th?ng ?óng bao s?n ph?m chu?n xác và ?áng tin c?y. ??c bi?t h? th?ng có kh? n?ng ?óng gói ???c r?t nhi?u ch?ng lo?i v? bao theo yêu c?u riêng c?a t?ng th? tr??ng. ?ay là ?i?m c?ng cho các s?n ph?m xi m?ng Long S?n khi xu?t kh?u sang th? tr??ng khu v?c và trên th? gi?i.

Untitled

canhbaonangnong

手机棋牌游戏