Khánh thành, trao t?ng nhà tình ngh?a cho h? gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n.

25/10/2017 10:01 1 546 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

1Ngày 25/10, ?y ban Nhan Dan ph??ng Tan Bình ?? ph?i h?p cùng Nhà máy Xi m?ng Long S?n t? ch?c l? bàn giao c?n nhà tình ngh?a cho gia ?ình bà Ph?m Th? Nh? có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n t?i t? 10, ph??ng Tan Bình, Thành ph? Tam ?i?p.

175454b0a1584d061449

?ng Tr??ng V?n L?i – Phó Giám ??c Nhà máy Xi m?ng Long S?n lên trao quà t?ng.

Bà Ph?m Th? Nh? là h? nghèo, hoàn c?nh neo ??n sinh s?ng trong ng?i nhà xu?ng c?p t? nhi?u n?m qua, kh?ng ??m b?o an toàn, ??c bi?t là trong mùa m?a b?o, nh?ng do ?i?u ki?n kinh t? khó kh?n nên kh?ng ?? kh? n?ng ?? tu s?a.
???c s? chung tay góp s?c c?a các c?p ngành ??a ph??ng, cùng s? h? tr? kinh phí v? v?t li?u xay d?ng, thi?t b?, xi m?ng do Nhà máy Xi m?ng Long S?n cung c?p. Sau 1 th?i gian thi c?ng, ??n nay c?n nhà 2 gian ?? ???c hoàn thành ?úng th?i gian quy ??nh và chính th?c ??a vào s? d?ng.

Untitled2Khánh thành ng?i Nhà tình ngh?a.

?ay là ho?t ??ng mang nhi?u y ngh?a, th? hi?n tinh th?n th??ng than, t??ng ái mà C?ng ty v?n lu?n xay d?ng và phát huy trong su?t quá trình ho?t ??ng và phát tri?n.

V?i món quà này, Xi m?ng Long S?n mong mu?n s? ph?n nào giúp cho Bà có m?t mái ?m ?? ?n ??nh cu?c s?ng, là ngu?n ??ng viên, c? v? m?i ng??i c? g?ng kh?c ph?c khó kh?n, an tam ph?n ??u v??n lên, nang cao ch?t l??ng cu?c s?ng.

 

620x222 (3)-01

手机棋牌游戏