T?m nhìn, s? m?nh

Collaboriamo-con-Colleghi

T?m nhìn:

V?i m?c tiêu tr? thành m?t trong nh?ng??nhà máy s?n xu?t xi m?ng hàng ??u trong n??c. Nhà máy Xi M?ng Long S?n?ph?n ??u tr? thành n?n kinh t? hàng ??u Vi?t Nam, có uy tín và v? ?th? trên Th? gi?i. Xay d?ng thành c?ng?th??ng hi?u xi m?ng Vi?t Nam, góp ph?n nang cao ch?t l??ng cu?c s?ng c?a ng??i Vi?t và nang t?m ch?t l??ng s?n ph?m?c?a ?n??c nhà?trên tr??ng qu?c t?.

S? m?nh:

“Xi M?ng Long S?n – T?o d?ng m?i c?ng trình”

Chúng t?i ?ánh giá s? thành c?ng d?a trên c? s? thành c?ng c?a khách hàng và các ??i tác liên quan. S? thành c?ng ?ó t?t y?u ph?i d?a trên các y?u t? v? ch?t l??ng cao (d?ch v? v?i chu?n m?c qu?c t?), tính an toàn , các gi?i pháp v?i ti?n ?? thích h?p.

canhbaonangnong

手机棋牌游戏