L?ch s? hình thành và phát tri?n

Cùng v?i s? phát tri?n c?a ??t n??c và nhu c?u s? d?ng xi m?ng ngày càng cao trong ngành xay d?ng. V?i mong mu?n cung c?p cho th? tr??ng lo?i xi m?ng t?t nh?t.

T? n?m 2014 nhà máy xi m?ng Long S?n ?? ???c xay d?ng t?i ph??ng ??ng S?n Th? x? B?m S?n t?nh Thanh Hóa, v?i 2 day chuy?n ??ng b?. T?ng c?ng su?t 14.000 t?n/ngày, t??ng ???ng 5 tri?u t?n xi m?ng 1 n?m. ?ay là m?t b??c ti?n quan tr?ng trong s? phát tri?n c?a c?ng ty TNHH Long S?n và góp ph?n t?o nên c?m c?ng nghi?p xi m?ng l?n nh?t t?i th? x? B?m S?n t?nh Thanh Hóa.

DCIM100MEDIADJI_0028.JPG

Các lo?i nguyên li?u trong s?n xu?t xi m?ng Long S?n ????c cung c?p tr?c ti?p t? vùng núi ?á B?m S?n – Thanh Hóa. Theo các chuyên gia Liên X? kh?o sát thì ?ay là vùng nguyên li?u ???c ?ánh giá t?t nh?t Vi?t Nam. Vào th?p k? 80 th? k? tr??c vùng nguyên li?u này ?? ???c ch?n ?? xay d?ng và phát tri?n n?n c?ng nghi?p s?n xu?t Xi m?ng. K?t h?p cùng v?i day truy?n thi?t b? c?a các h?ng n?i ti?ng Loscher, IKN, ABB c?a C?ng Hòa Liên Bang ??c và c?ng ngh? s?n xu?t tiên ti?n c?a Nh?t B?n. H?i t? nh?ng ?i?u trên xi m?ng Long S?n ?áp ?ng ?? tiêu chu?n là s?n ph?m xi m?ng t?t nh?t th? tr??ng. ?ó c?ng là ?i?u c?t l?i s? giúp cho xi m?ng Long S?n t?o d?ng ???c lòng tin v?i ng??i dùng trong n??c và các h?p ??ng ?? ???c ky? k?t trên tr??ng th? gi?i nh? Singapore, Nh?t B?n, Philippines, ?ài Loan, Australia, Bangladesh và Chau Phi

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏