Gi?i thi?u

Cùng v?i s? phát tri?n c?a ??t n??c và nhu c?u s? d?ng xi m?ng ngày càng cao trong ngành xay d?ng. V?i mong mu?n cung c?p cho th? tr??ng lo?i xi m?ng t?t nh?t.

T? n?m 2014 nhà máy xi m?ng Long S?n ?? ???c xay d?ng t?i ph??ng ??ng S?n Th? x? B?m S?n t?nh Thanh Hóa, v?i 2 day truy?n ??ng b? c?ng su?t 7000 t?n/ngày/line. T?ng c?ng su?t 14.000 t?n/ngày, t??ng ???ng 5 tri?u t?n xi m?ng 1 n?m. ?ay là m?t b??c ti?n quan tr?ng trong s? phát tri?n c?a c?ng ty TNHH Long S?n và góp ph?n t?o nên c?m c?ng nghi?p xi m?ng l?n nh?t t?i th? x? B?m S?n t?nh Thanh Hóa.

002

Các lo?i nguyên li?u trong s?n xu?t xi m?ng Long S?n ????c cung c?p tr?c ti?p t? vùng núi ?á B?m S?n – Thanh Hóa. Theo các chuyên gia Liên X? kh?o sát thì ?ay là vùng nguyên li?u ???c ?ánh giá t?t nh?t Vi?t Nam. Vào th?p k? 80 th? k? tr??c vùng nguyên li?u này ?? ???c ch?n ?? xay d?ng và phát tri?n n?n c?ng nghi?p s?n xu?t Xi m?ng. K?t h?p cùng v?i day truy?n thi?t b? c?a các h?ng n?i ti?ng Loscher, IKN, ABB c?a C?ng Hòa Liên Bang ??c và c?ng ngh? s?n xu?t tiên ti?n c?a Nh?t B?n. H?i t? nh?ng ?i?u trên xi m?ng Long S?n ?áp ?ng ?? tiêu chu?n là s?n ph?m xi m?ng t?t nh?t th? tr??ng. ?ó c?ng là ?i?u c?t l?i s? giúp cho xi m?ng Long S?n t?o d?ng ???c lòng tin v?i ng??i dùng trong n??c và các h?p ??ng ?? ???c ky? k?t trên tr??ng th? gi?i nh? Singapore, ?ài Loan, Australia, Bangladesh và Chau Phi.

M?i th?ng tin chi ti?t vui lòng liên h?:
?? Nhà máy Xi M?ng Long S?n
?? ??a ch?: Ph??ng ??ng S?n- TX. B?m S?n- TH
?Website: www.wxstp.com
?? ?T: 08.888.03.666

canhbaonangnong

手机棋牌游戏