??ng chí NGUY?N ?ìNH X?NG – Ch? t?ch UBND t?nh THANH HóA – và CáC S? BAN NGàNH ??N TH?M , CHúC T?T Và THAM GIA T?T TR?NG C?Y t?i C?NG TY XI M?NG LONG S?N ngày 28/01/2020 (mùng 4 T?t)

30/01/2020 09:09 1 055 views Category: Tin t?c , Tin t?c s? ki?n

Th?c hi?n l?i d?y c?a Ch? t?ch H? Chí Minh “Mùa xuan là T?t tr?ng cay, làm cho ??t n??c càng ngày càng Xuan” ??ng th?i hòa chung kh?ng khí s?i ??ng c?a T?t tr?ng cay xuan Canh Ty 2020, ngày 28/01/2020 ( mùng 4 T?t) c?ng ty Xi m?ng Long S?n han h?nh ???c ti?p ?ón ??ng chí Nguy?n ?ình X?ng – Ch? t?ch UBND t?nh Thanh Hóa cùng các s? ban ngành ??n th?m, chúc t?t và tham gia t?t tr?ng cay t?i c?ng ty xi m?ng Long S?n.

tc1

Trong ni?m vinh h?nh ???c ?ón ti?p các ??ng chí l?nh ??o t?nh, ??i di?n c?ng ty xi m?ng Long S?n ?ng Tr?nh Quang H?i dành nh?ng l?i c?m ?n sau s?c ??n ??ng chí Nguy?n ?ình X?ng và các ??ng chí l?nh ??o các s? ban ngành ?? dành th?i gian quy báu ??n th?m h?i chúc t?t c?ng ty.

tc3

?ng Tr?nh Quang H?i – T?ng giám ??c c?ng ty xi m?ng Long S?n phát bi?u.

Thay m?t ?oàn, ??ng chí Nguy?n ?ình X?ng g?i l?i th?m h?i, chúc t?t ??n toàn th? l?nh ??o và CBCNV c?ng ty xi m?ng Long S?n. Chúc c?ng ty n?m 2020 hoàn thành v??t ch? tiêu s?n xu?t ?? ra.

tc5

Ch? t?ch Nguy?n ?ình X?ng ?chúc t?t ban l?nh ??o và CBCNV c?ng ty .

M? ??u cho l? ra quan n?m 2020 thu?n l?i , các ??ng chí l?nh ??o hào h?ng tham gia t?t tr?ng cay, kh?i ??u m?t n?m thu?n bu?m xu?i gió, g?t hái nhi?u thành c?ng.

tc4

Các ??ng chí l?nh ??o cùng tham gia t?t tr?ng cay Canh Ty 2020.

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏