<code id="vxr99"></code>

  <th id="vxr99"><option id="vxr99"></option></th>
  <code id="vxr99"></code>

  C?ng ty Xi m?ng Long S?n góp ph?n t?o nên c?m c?ng nghi?p Xi m?ng l?n nh?t c? n??c

  06/07/2019 13:51 1 129 views Category: L?nh v?c

  Cùng v?i s? phát tri?n c?a ??t n??c và nhu c?u s? d?ng xi m?ng ngày càng cao trong ngành xay d?ng. V?i mong mu?n cung c?p cho th? tr??ng lo?i Xi m?ng t?t nh?t. T? n?m 2014, C?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? ???c xay d?ng t?i ph??ng ??ng S?n, th? x? B?m S?n, t?nh Thanh Hóa, v?i 2 day chuy?n ??ng b? c?ng su?t 7,5 tri?u t?n/n?m. ?ay là m?t b??c ti?n quan tr?ng trong s? phát tri?n c?a C?ng ty Xi m?ng Long S?n và góp ph?n t?o nên c?m c?ng nghi?p Xi m?ng l?n nh?t c? n??c.

  Hi?n nay, Xi m?ng Long S?n ?? ??a ra th? tr??ng 2 dòng s?n ph?m ch?t l??ng cao PCB30 và PCB40. ?ay là lo?i xi m?ng Poocl?ng h?n h?p ???c s?n xu?t b?i day chuy?n c?ng ngh? t? ??ng hi?n ??i theo chu?n qu?c t?, ?áp ?ng t?t cho t?t c? các c?ng trình dan d?ng và c?ng nghi?p.

  V?i nh?ng ??c tính n?i b?t t?o nên giá tr? ch?t l??ng b?n v?ng, xi m?ng PCB30, PCB40 Long S?n ?? kh?c ph?c ???c nhi?u nh??c ?i?m c?a các c?ng trình xay d?ng hi?n nay, nh? th?i gian ??ng k?t quá nhanh d? gay r?n n?t ho?c b? tr??ng n? th? tích sau khi thi c?ng. ??c bi?t, c??ng ?? c?a xi m?ng PCB30, PCB40 lu?n có ?? d? mác l?n, giúp ti?t ki?m l??ng xi m?ng s? d?ng.

  DCIM100MEDIADJI_0028.JPG

  DCIM100MEDIADJI_0028.JPG

  M?i ngày chúng t?i ??a ra th? tr??ng trong n??c h?n 20.000 nghìn t?n Xi m?ng và xu?t kh?u h?n 5.000 t?n sang các n??c Philipin, Nh?t B?n, Australia…. ??ng ngh?a v?i vi?c có hàng nghìn c?ng trình ?ang tin t??ng s? d?ng Xi m?ng Long S?n. Kh?ng ch? chúng t?i, mà chính ng??i tiêu dùng ?? và ?ang kh?ng ??nh ch?t l??ng s?n ph?m Xi m?ng Long S?n.

   

  canhbaonangnong

  手机棋牌游戏