C?ng ty Xi m?ng Long S?n – Trao t?ng Nhà Tình Ngh?a cho Gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n.

07/05/2018 06:28 1 411 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

buoi-le-trao-tang-nha-tinh-nghiaL? trao t?ng nhà Tình ngh?a t?i Gia ?ình bà Bùi Th? L??ng.

Ti?p n?i chu?i ho?t ??ng “Chung tay xay d?ng mái ?m tình th??ng “. Ngày 05/05, C?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? ph?i h?p cùng chính quy?n ??a ph??ng huy?n Ng?c L?c t? ch?c l? trao t?ng nhà tình ngh?a cho 2 Gia ?ình có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n trên ??a bàn.
???c h? tr? xay d?ng nhà tình ngh?a trong ??t này là Gia ?ình Bà Bùi Th? L??ng (Sn 1960) t?i Làng Mót, x? Nguy?t ?n, huy?n Ng?c L?c và Ch? Ph?m Th? Th?y (SN 1984) t?i làng Quang Thái Bình, x? Quang Trung, huy?n Ng?c L?c.

nha-cuNg?i nhà ?? xu?ng c?p tr??c ?ay c?a Gia ?ình Bà cháu Bùi Th? L??ng.

nha-tinh-nghiaC?n nhà v?ng ch?c s? giúp Gia ?ình bà Bùi Th? L??ng có th? yên tam trong nh?ng ngày m?a gió.

T? tr??c t?i nay, ng?i nhà nh? ?ang trong tình tr?ng xu?ng c?p tr?m tr?ng v?n là n?i trú ng?, sinh s?ng c?a bà Bùi Th? L??ng và cháu Lê V?n H?ng (Sn 2009). Hi?n bà ?? m?t s?c lao ??ng, trong khi B? c?a cháu H?ng b? tai n?n lao ??ng và m? cháu ?? b? nhà ?i. Vi?c nu?i cháu ?ang tu?i ?n tu?i h?c ?? r?t v?t v?, nên Bà kh?ng dám ngh? t?i s? có ???c m?t ng?i nhà kiên c? ?? che n?ng, che m?a lúc v? già.

ngoi-nha-cuNg?i nhà nh? tr??c ?ay c?a 3 m? con ch? Ph?m Th? Th?y.

trao-tang-nha-tinh-nghiaNg?i nhà m?i ?? ???c hoàn thi?n c?a Gia ?ình ch? Ph?m Th? Th?y.

Tr??ng h?p th? 2 là ch? Ph?m Th? Th?y. Hi?n t?i m?t mình ch? ?ang nu?i 2 con nh? là bé Ph?m Th? M? H?nh sinh n?m 2005 và bé Ph?m Th?o Nhi sinh n?m 2011. Trong khi 2 bé còn nh? ?ang ?i h?c nên m? kh?ng có nhi?u th?i gian ?? lao ??ng, ??t ?ai kh?ng có, ngu?n thu nh?p chính là ?i làm nh?ng c?ng th?t th??ng, vì v?y kh?ng ?? chi phí cho Gia ?ình.

Nh?n th?y ?ay là 2 hoàn c?nh gia ?ình ??c bi?t khó kh?n c?n giúp ??, do ?ó C?ng ty ?? ph?i h?p cùng chính quy?n ??a ph??ng xay d?ng 2 c?n nhà tình ngh?a ?? trao t?ng cho Gia ?ình. Trong ?ó, Xi m?ng Long S?n ?? h? tr? toàn b? chi phí v?t li?u xay d?ng. ??ng th?i, ?? ??ng viên tinh th?n, ti?p s?c ??n tr??ng cùng các em, C?ng ty ?? trao kinh phí h? tr? h?c t?p là m?i tháng 500.000 ??ng/1 em ??n khi các em h?c h?t c?p 3. N?u em có nguy?n v?ng theo h?c ??i h?c thì C?ng ty s? ti?p t?c giúp ??. Và n?u sau này các em có nguy?n v?ng thì C?ng ty s? h? tr? vi?c làm cho em.

Xúc ??ng trong bu?i l? trao t?ng nhà tình ngh?a, ch? Th?y c?m ?n các c?p, các ngành và C?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? giúp ?? h? tr? kinh phí, ngày c?ng ?? gia ?ình có 1 ng?i nhà v?ng ch?c và ?ay s? là ??ng l?c l?n ?? ch? và các con có thêm ngh? l?c v??n lên trong cu?c s?ng.

Trao t?ng nhà tình ngh?a là m?t trong nh?ng ho?t ??ng an sinh x? h?i th??ng xuyên c?a C?ng ty Xi m?ng Long S?n, ???c tri?n khai t?i nhi?u ??n v? t?nh thành trên c? n??c. V?i ho?t ??ng y ngh?a này, Xi m?ng Long S?n mong mu?n s? m?t ph?n nào giúp ??, ??ng viên tinh th?n ?? cùng bà con kh?c ph?c khó kh?n, an tam ph?n ??u v??n lên và nang cao ch?t l??ng cu?c s?ng.

 

620x222 (3)-01

手机棋牌游戏