C?ng ty Xi m?ng Long S?n – Trao t?ng nhà tình ngh?a cho Gia ?ình có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n.

10/05/2018 08:46 4 087 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

Phát huy truy?n th?ng t??ng than, t??ng ái và th?c hi?n trách nhi?m x? h?i. Ngày 09.05.2018, C?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? ph?i h?p cùng ?y ban nhan dan ph??ng Tan Bình, Thành ph? Tam ?i?p t? ch?c khánh thành và trao t?ng nhà tình ngh?a cho Gia ?ình ch? Tr?n Th? Thanh ( t? 11, ph??ng Tan Bình, TP. Tam ?i?p).

nha-cuNg?i nhà ?? xu?ng c?p c?a Gia ?ình ch? Tr?n Th? Thanh.

ng?i-nha-moiNg?i nhà m?i ?? ???c hoàn thi?n v?i s? h? tr? c?a C?ng ty Xi m?ng Long S?n cùng nh?ng t?m lòng h?o tam c?a các ??n v?, bà con l?i xóm.

Ch? Tr?n Th? Thanh ( Sinh n?m 1981) có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n, b?n than b? tàn t?t và kh?ng có kh? n?ng lao ??ng. Hi?n Ch? m?t mình nu?i con gái là cháu Tr?n Th? Thùy Linh ?ang là h?c sinh l?p 4. D?a vào ngu?n tr? c?p x? h?i ch? ?? lo chi phí h?c t?p cho cháu trong th?i gian hi?n t?i, mà kh?ng th? có ?i?u ki?n ?? xay m?t ng?i nhà m?i thay cho c?n nhà ?? xu?ng c?p tr?m tr?ng.

Bi?t ???c hoàn c?nh khó kh?n c?a gia ?ình ch?, C?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? ph?i h?p cùng UBND ph??ng Tan Bình xay d?ng ng?i nhà tình ngh?a cho 2 m? con Ch?. C?ng trình ???c kh?i c?ng vào ngày 24.03.2018, sau g?n 2 tháng thi c?ng, ??n nay c?ng trình ?? ???c hoàn thành trên di?n tích 55m2 v?i ki?n trúc 3 gian và ph?n san 40m2. V?i t?ng chi phí 133.000.000 ??ng, trong ?ó toàn b? ngu?n kinh phí v? v?t li?u và thi?t b? do C?ng ty Xi m?ng Long S?n h? tr? là 60.000.000 ??ng. Cùng v?i nh?ng t?m lòng th?m th?o c?a anh em, bà con l?i xóm và các nhà h?o tam, thì c?ng trình ?? ???c hoàn thi?n và ??a vào s? d?ng tr??c khi mùa m?a b?o ??n.

dai-dien-xi-mang-trao-tang-nha??i di?n C?ng ty Xi m?ng Long S?n trao t?ng nhà tình ngh?a cho Gia ?ình ch? Tr?n Th? Thanh.

cac-don-vi-tang-quaCác ??n v? trao t?ng nh?ng món quà y ngh?a ?? ??ng viên tinh th?n hai m? con ch? Thanh.

Xúc ??ng trong bu?i l? trao t?ng, Ch? Thanh cho hay s? giúp ?? c?a c?ng ??ng s? là m?t ??ng l?c l?n ?? 2 m? con cùng v??t lên khó kh?n và ?n ??nh cu?c s?ng.

C?ng ty Xi m?ng Long S?n ???c xay d?ng t?i ph??ng ??ng S?n, th? x? B?m S?n, t?nh Thanh Hóa. Tháng 10/2016 s?n ph?m xi m?ng c?a C?ng ty ???c bán ra th? tr??ng, v?i th??ng hi?u và ch?t l??ng ?? ???c kh?ng ??nh trong th?i gian qua. Xi m?ng Long S?n ?? ???c ng??i dan và các nhà th?u, c? quan, ??n v? s? d?ng cho m?i c?ng trình xay d?ng. Song song v?i vi?c phát tri?n kinh t?, C?ng ty lu?n ??ng hành kh?ng ch? riêng v?i các chính quy?n ??a ph??ng và nhan dan trên ??a bàn mà còn m? r?ng sang các t?nh khác trong c? n??c v? c?ng tác an sinh x? h?i v?i nhi?u ho?t ??ng y ngh?a. Qua ?ó, C?ng ty mong mu?n góp ph?n ch?m lo cho ng??i nghèo, giúp các gia ?ình yên tam, ?n ??nh cu?c s?ng ?? v??n lên thoát nghèo, phát tri?n kinh t?.

 

 

 

620x222 (3)-01

手机棋牌游戏