C?ng ty Xi m?ng Long S?n – Th?m h?i và t?ng quà m? Vi?t Nam Anh Hùng.

26/07/2019 08:32 150 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

Nhan ngày th??ng binh Li?t S? 27/7, nh?m t? lòng bi?t ?n ??n nh?ng gia ?ình, nh?ng ng??i con c?a quê h??ng ??t n??c ?? c?ng hi?n x??ng máu c?a mình cho t? qu?c. ??i di?n c?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? t?i th?m h?i và t?ng quà cho các m? Vi?t Nam anh hùng t?i huy?n Tri?u S?n t?nh Thanh Hóa.

me vi?t nam anh hùng

???c bi?t t? ??u n?m 2019, v?i ??o ly ” u?ng n??c nh? ngu?n”? tình c?m yêu th??ng kính tr?ng và t?n vinh Bà m? Vi?t Nam anh hùng ?? c?ng hi?n, hi sinh trong s? nghi?p ??u tranh gi?i phóng dan t?c, xay d?ng và b?o v? t? qu?c, C?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? nh?n ph?ng d??ng m? Nguy?n Th? Mùa, m? Tr?nh Th? M?ng, m? Nguy?n Th? ??c, và m? Lê Th? V?ng t?i huy?n Tri?u S?n t?nh Thanh Hóa v?i m?c h? tr? 1,200,000 ??ng/ tháng.

m? vi?t nam anh hùng 1

Qua bu?i t?i th?m và t?ng quà, ??i di?n c?a chính quy?n ??a ph??ng và ??i di?n gia ?ình c?a các m? ?? g?i l?i c?m ?n t?i Ban l?nh ??o c?ng ty, c?m ?n t?m lòng th?m th?o c?a c?ng ty ?? có trách nhi?m v?i nh?ng ng??i có c?ng, và ??c bi?t ?ánh giá cao c?ng ty ?? kh?ng qu?n ng?i ???ng xá xa x?i t?i t?n nhà t?ng m? th?m h?i và t?ng quà ??ng viên các m?. C?ng nhan ?ay, ??i di?n C?ng ty Xi m?ng Long S?n c?ng ?? g?i l?i c?m ?n và l?i chúc s?c kh?e t?i các m? cùng v?i gia ?ình, chúc các m? s?ng lau tr?m tu?i cùng v?i con cháu.

 

 

620x222 (3)-01

手机棋牌游戏