<code id="vxr99"></code>

  <th id="vxr99"><option id="vxr99"></option></th>
  <code id="vxr99"></code>

  C?ng ty Xi m?ng Long S?n tài tr? xay d?ng nhà Kh?n quàng ?? cho các gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n t?i t?nh Thanh Hóa

  25/03/2020 15:33 350 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

  ? ? ?Ti?p t?c phát huy tinh th?n ?oàn k?t t??ng than t??ng ái quy báu c?a dan t?c Vi?t Nam, C?ng ty Xi m?ng Long S?n ti?p t?c h? tr? xay d?ng nhà cho ng??i nghèo, ng??i có hoàn c?nh khó kh?n trong cu?c s?ng trong n?m 2020. ?? chào m?ng ngày thành l?p ?oàn Thanh niên c?ng s?n H? Chí Minh, trong ??t này c?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? ph?i h?p cùng v?i T?nh ?oàn Thanh Hóa, kh?o sát, ?? xu?t h? tr? xay d?ng nhà Kh?n quàng ?? cho các em ??i viên có hoàn c?nh khó kh?n và có thành tích h?c t?p t?t. Theo ?ó trong ??t này, s? có 11 ng?i nhà s? ???c xay d?ng t?i các huy?n: Hoàng Hóa, Th? Xuan, Thi?u Hóa, T?nh Gia, Nh? Xuan, C?m Th?y và H?u L?c. T?ng giá tr? ti?n h? tr? là 520 tri?u ??ng.

  1a ?ng Lê Xuan Tùng – ??i di?n c?ng ty Xi m?ng Long S?n – trao h? tr? 11 nhà nhan ái.

  STT H? và tên ??a ch? S? ti?n h? tr?
  1 L??ng Th? B?o Hoàng ??t, Hoàng Hóa 35.000.000
  2 Nguy?n Th? H?nh Hoàng Xuan, Hoàng Hóa 35.000.000
  3 Nguy?n V?n Hoàng Xin Xuan Tín, Th? Xuan 50.000.000
  4 Lê Th? H?ng Th? L?c, Th? Xuan 50.000.000
  5 Nguy?n Th? L??ng Minh Tam, Thi?u Hóa 50.000.000
  6 D??ng Th? Hu? H?i Th??ng, T?nh Gia 50.000.000
  7 L?c Th? Khánh Ly Thanh Quan, Nh? Xuan 50.000.000
  8 Lê Th? Ph??ng. C?m Liên, C?m Th?y 50.000.000
  9 Nguy?n V?n M?nh Hòa L?c, H?u L?c 50.000.000
  10 Lê Th? Hòa Phong L?c, H?u L?c 50.000.000
  11 Tr?nh V?n Phong và Tr?nh V?n D?ng L?c S?n, H?u L?c 50.000.000
  T?ng 520.000.000

  ? ? ?Ngày 25/3/2020 ??i di?n c?ng ty ?? tham d? l? ??ng th? kh?i c?ng xay d?ng nhà h? ch?? D??ng Th? Hu?, ph? huynh em Nguy?n Th? Thanh Tam t?i Th?n Liên H?i, x? H?i Th??ng huy?n T?nh Gia t?nh Thanh Hóa.

  4a

  ? ? ?Nhan ?ay, ??i di?n c?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? bày t? s? c?m ?n ??i v?i T?nh ?oàn Thanh Hóa, huy?n ?oàn các huy?n th? và l?nh ??o các x? ph??ng n?i có các h? ???c xay d?ng nhà ? vì ?? chung tay góp s?c cùng v?i Xi m?ng Long S?n xay d?ng nên nh?ng mái nhà ??c m? cho các h? gia ?ình.

  3a

   

  canhbaonangnong

  手机棋牌游戏