C?ng ty Xi m?ng Long S?n nh?n ph?ng d??ng Bà m? Vi?t Nam Anh Hùng.

05/03/2019 17:03 247 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

V?i ??o ly “u?ng n??c nh? ngu?n” và tình c?m th??ng yêu kính tr?ng Bà m? Vi?t Nam anh hùng ?? có c?ng hi?n, hy sinh trong s? nghi?p ??u tranh gi?i phóng dan t?c, xay d?ng và b?o v? t? qu?c. Ngày 05/03/2019 C?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? ??n th?m và nh?n ph?ng d??ng su?t ??i M? Vi?t Nam anh hùng Nguy?n Th? Mùa, M? Tr?nh Th? M?ng, M? Nguy?n Th? ??c và m? Lê Th? V?ng t?i huy?n Tri?u S?n, t?nh Thanh Hóa.

M? m?ng
??i di?n C?ng ty Xi m?ng Long S?n cùng các Cán b? huy?n Tri?u S?n ??n th?m s?c kh?e m? Tr?nh Th? M?ng.

K? t? tháng 03/2019, Xi m?ng Long S?n s? nh?n ph?ng d??ng các m? v?i chi phí h? tr? là 1.200.000 ??ng/tháng cho m?i Bà m? Vi?t Nam anh hùng. ?ay là t?m lòng, tình c?m, s? tri an c?a Cán b? c?ng nhan viên c?ng ty ??i v?i các M? Vi?t Nam anh hùng và các Gia ?ình ?? có nh?ng ?óng góp, hy sinh to l?n trong s? nghi?p gi?i phóng dan t?c. ??ng th?i ?? ??ng viên tinh th?n và giúp ??, c?i thi?n ??i s?ng v?t ch?t, góp ph?n xoa d?u n?i ?au th??ng m?t mát, t?o s? ph?n kh?i cho các M? an tam, vui h??ng tu?i già.

m? ??cM? Vi?t Nam anh hùng Nguy?n Th? ??c

m? v?ng

M? Vi?t Nam anh hùng Lê Th? V?ng

m? mùaM? Vi?t Nam anh hùng Nguy?n Th? Mùa

 

620x222 (3)-01

手机棋牌游戏