<code id="vxr99"></code>

  <th id="vxr99"><option id="vxr99"></option></th>
  <code id="vxr99"></code>

  C?ng ty Xi m?ng Long S?n – Khánh thành bàn giao Nhà tình th??ng ?ón t?t Canh Ty 2020

  06/01/2020 17:04 737 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

  Trong kh?ng khí nh?ng ngày ??u n?m m?i 2020, là th?i gian m?i ng??i chu?n b? ?ón cái T?t truy?n th?ng c?a dan t?c. Hòa chung v?i kh?ng khí r?n ràng c?a mùa xuan, C?ng ty Xi m?ng Long S?n mu?n ?em l?i nh?ng ni?m vui nh? ??n v?i nh?ng Gia ?ình còn g?p nhi?u khó kh?n trên c? n??c. Ti?p n?i ho?t ??ng th??ng niên, xay d?ng và trao t?ng nhà tình th??ng c?a Xi m?ng Long S?n, v?a qua, C?ng ty ?? ph?i h?p v?i chính quy?n ??a ph??ng khánh thành bàn giao nhà cho các h? gia ?ình t?i t?nh Thanh Hóa, Ngh? An, Hòa Bình, Phú Th?, Long An.

  1 hien nghe an

  Xi m?ng Long S?n cùng Ban chính quy?n ??a ph??ng trao t?ng nhà tình ngh?a cho Gia ?ình ch? Ph?m Th? Hi?n t?i Di?n Chau, Ngh? An

  Các h? Gia ?ình ???c trao t?ng nhà ??u có hoàn c?nh khó kh?n v? nhà ?, ?ang s?ng trong nh?ng ng?i nhà t?m b? kh?ng ??m b?o ?i?u ki?n sinh ho?t hàng ngày. ??c bi?t có nguy c? ?? s?p b?t c? lúc nào. M?i c?n nhà ???c C?ng ty Xi m?ng Long S?n h? tr? 50 tri?u ??ng, cùng s? giúp ?? c?a các nhà h?o tam, chính quy?n ??a ph??ng và Anh Em bà con l?i xóm, t?ng ng?i nhà ?? ???c hoàn thi?n k?p ti?n ??, ??m b?o các Gia ?ình có n?i ? m?i tr??c th?m T?t nguyên ?án.

  ?ay là ho?t ??ng có y ngh?a nhan v?n sau s?c, th? hi?n tinh th?n t??ng than t??ng ái, “lá lành ?ùm lá rách”. Chia s? khó kh?n và trao g?i yêu th??ng, giúp ?? các h? Gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n ?n ??nh ch? ?, yên tam lao ??ng s?n xu?t và vui xuan ?ón t?t Canh ty s?p t?i.

  Hình ?nh các bàn giao Nhà tình ngh?a cho các h? Gia ?ình:

  2 khuyen nga s?n thanh hoa

  Gia ?ình ?ng Khuy?n t?i Nga H?ng, Nga S?n , Thanh Hóa.?

  3 tam thanh ph? thanh hoa

  Trao t?ng nhà tình th??ng cho Gia ?ình Bà Nguy?n Th? T?m t?i ph??ng ??ng C??ng, Thành ph? Thanh Hóa.

  4 ?i?u dien chau nghe an

  Gia ?ình ?ng Thái Bá ?i?u – Di?n Chau, Ngh? An.

  5 tinh gia, thanh hoa

  Bàn giao nhà tình th??ng t?i huy?n T?nh Gia, Thanh Hóa.

  6 h?u hòa bình

  Gia ?ình Bác ?ào Huy H?u t?i V?n Mai, Mai Chau, Hòa Bình.

  hoa binh

  Gia ?ình Anh Khà V?n Th? t?i Xóm Khàn, V?n Mai, Mai Chau, Hòa Bình.

  7 th? t?i Mai Chau hòa bình

  Trao t?ng nhà tình th??ng t?i C?m Khê, Phú Th?.

  8 ánh Hà TRung

  Gia ?ình Em ánh – Hà B?c, Hà Trung, Thanh Hóa

  9 ch? ái qu?ng x??ng

  Gia ?ình Ch? ái t?i Qu?ng X??ng, Thanh Hóa.

  10 C? long an

  Gia ?ình ?ng Nguy?n V?n C? t?i x? Thanh Phú Long, huy?n Chau Thành, t?nh Long An.

  ?

   

  canhbaonangnong

  手机棋牌游戏