<code id="vxr99"></code>

  <th id="vxr99"><option id="vxr99"></option></th>
  <code id="vxr99"></code>

  C?ng ty Xi m?ng Long S?n – Chúc m?ng ngày Qu?c t? ph? n? 8/3

  06/03/2020 16:05 168 views Category: Tin t?c , Tin t?c khác , Tin t?c m?i , Tin t?c s? ki?n

  Nhan ngày Qu?c t? ph? n? 8/3 – ngày c?a phái ??p – C?ng ty Xi m?ng Long S?n xin g?i l?i chúc t?t ??p nh?t ??n toàn th? Cán b?, C?ng nhan viên n?, Quy Khách hàng và Quy ??i tác n? c?a C?ng ty. Chúc ch? em th?t nhi?u s?c kh?e, tr? ??p, h?nh phúc và thành c?ng trong c?ng vi?c c?ng nh? cu?c s?ng.

  16914 [Converted]-01

  M?t n?a th? gi?i ???c m?nh danh là phái y?u nh?ng góp ph?n làm cu?c s?ng t??i ??p và tr?n v?n h?n. C?ng ty Xi m?ng Long S?n lu?n ghi nh?n và ?ánh giá cao tinh th?n làm vi?c h?ng say, n? l?c ph?n ??u kh?ng ng?ng và nh?ng ?óng góp quan tr?ng c?a ch? em ph? n? cho s? phát tri?n c?a C?ng ty trong th?i gian v?a qua. M?i s? thành c?ng c?a C?ng ty ngày h?m nay, kh?ng th? thi?u s? c?ng hi?n c?a N? cán b? c?ng nhan viên, s? quan tam, ?ng h? và ??ng hành c?a Quy Khách hàng, Quy ??i tác.

  M?t l?n n?a, Xi m?ng Long S?n xin kính chúc toàn th? Ch? em ph? n? ngày 8/3 th?t nhi?u ni?m vui, h?nh phúc và ??c bi?t lu?n t??i th?m nh? nh?ng ?óa hoa.
  Xin chan thành c?m ?n!

   

  canhbaonangnong

  手机棋牌游戏