Ch??ng trình quay s? trúng th??ng tham gia mini game r??c l?c ??u xuan 2020

04/01/2020 09:04 5 078 views Category: Ch??ng trình

Ch??ng trình quay s? trúng th??ng ??c bi?t “R??c l?c ??u xuan” nhan d?p ??u xuan n?m m?i 2020 s? ???c di?n ra b?t ??u t? ngày 01/01/2020 và quay s? trúng th??ng vào ?31/01/2020(07/01/2020 am l?ch)

Ch??ng trình nh?m tri an t?i toàn th? quy khách hàng và các b?n ?? lu?n tin t??ng và ?ng h? Xi M?ng Long S?n trong th?i gian qua. Các ch??ng trình vào n?m 2020 s? ti?p t?c ???c di?n ra, các b?n h?y lu?n lu?n theo d?i trên website và Fanpage c?a Xi M?ng Long S?n ?? nh?n ???c th?ng tin s?m nh?t nhé.

ctinhface-04

Các b?n tham gia làm c?ng tác viên quay video phóng s? (s? nh?n ???c 100.000? trên 1 video ???c duy?t) c?ng trình s? d?ng Xi M?ng Long S?n xem chi ti?t t?i bài vi?t này: B?m xem
Ngoài ra các b?n tham gia c?ng tác viên ? m?i c?p ?? s? ???c nh?n thêm 1 m? quay th??ng, chúng t?i s? ch?n ra 2 b?n có c?ng tác viên xu?t s?c nh?t ?? trao ph?n quà ??c bi?t và m? d? th??ng s? ???c nhan ??i.
I. C? C?U GI?I TH??NG

 • 01 Gi?i ??c bi?t: Smart Tivi Samsung 55 inch
 • 01 Gi?i nh?t: T? l?nh Inverter Samsung
 • 02 gi?i nhì: Th? ?i?n tho?i 500.000?
 • 10 gi?i ba: th? ?i?n tho?i 100.000?
 • 60 gi?i khuy?n khích: th? ?i?n tho?i 50.000?

II. CáCH TH?C THAM GIA

B?n ch?i s? ph?i th?c hi?n 3 b??c:

 • B??c 1: Like, chia s? bài vi?t(Ch? ?? c?ng khai),comment ??a ch? email tag tên 5 ng??i b?n

 • B??c 3: Nh?p ??y ?? th?ng tin vào Form ??ng ky bao g?m: H? tên, ??a ch?, email, s? ?i?n tho?i,link facebook cá nhan

??NG KY

Các b?n xem h??ng d?n l?y link facebook cá nhan:?t?i ?ay

III. CáCH TH?C NH?N GI?I

 • Danh sách quay s? s? ???c t?ng h?p vào 14h00 th? và quay s? vào lúc 16h00 ngày 31/01/2020.
 • Ch??ng trình s? ???c quay s? trên trang random.org và ???c phát tr?c ti?p trên Fanpage c?a Xi M?ng Long S?n
 • Ng??i ch?i trúng gi?i là ng??i may m?n trong danh sách quay s? và ph?i tham gia ??y ?? các b??c theo quy ??nh c?a ch??ng trình
 • Ng??i ch?i trúng gi?i là ng??i ph?i th?c hi?n ??y ?? h?t các b??c c?a ch??ng trình và ??c bi?t trong Form ??ng ky ph?i ghi ??y ?? chính xác(??c bi?t là link facebook).
 • Ng??i ch?i sau khi trúng gi?i ph?i quay l?i truy c?p vào website ?? ??ng ky nh?n gi?i vào form ??ng ky, n?u s? ?i?n tho?i trùng v?i s? có trong danh sách trúng gi?i h? th?ng s? g?i m? th? cào vào s? ?i?n tho?i ?ó.
 • S? trao quà vào th? 2,3 c?a tu?n sau, n?u ??n 17h00 th? 3 ng??i ch?i kh?ng ??ng ky vào form nh?n quà thì s? b? h?y k?t qu? trúng th??ng và kh?ng nh?n ???c quà t? ch??ng trình
 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏