Chi?n l??c phát tri?n toàn di?n h?n trong nhi?u l?nh v?c v?i 2 nh?n hi?u ?c quy Enimac và ?c quy Troy

06/07/2019 13:50 304 views Category: L?nh v?c

V?i chi?n l??c phát tri?n toàn di?n h?n trong nhi?u l?nh v?c, t? tháng 10 n?m 2017 c?ng ty Long S?n chính th?c ti?p qu?n c?ng ty TNHH Eni – Florence Vi?t Nam v?i 2 nh?n hi?u ?c quy Enimac và ?c quy Troy. T? ?ay c?ng ty ti?p t?c ??u t? thêm h?n 10 tri?u USD t??ng ???ng 250 t? ??ng ?? c?i ti?n và nang cao day chuy?n, trang thi?t b?, c?ng ngh? s?n xu?t, ??c bi?t là h? th?ng cán kéo s??n hi?n ??i b?c nh?t t?i Vi?t Nam.

gioithieu-1

M?i c?ng ?o?n s?n xu?t, c?ng nh? nguyên li?u ??u vào và s?n ph?m ??u ra ??u ???c giám sát và qu?n ly ch?t ch? b?i ??i ng? chuyên gia, k? thu?t viên giàu kinh nghi?m theo chu?n ISO 9001 : 2015. Trên n?n t?ng ?ó, Chúng t?i ?? ??a ra th? tr??ng các dòng s?n ph?m ch?t l??ng cao, ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a th? tr??ng, t? ?c quy dan d?ng, xe Oto, tàu thuy?n ??n ?c quy kín khí cao c?p CMF… là l?a ch?n tin c?y c?a ng??i tiêu dùng. ?ay là s?n ph?m có tính ?n ??nh, ?? b?n tuy?t ??i và ??m b?o an toàn trong quá trình s? d?ng.

V?i xu h??ng m?i tr??ng t?t h?n, ch?t l??ng cao h?n, ?c quy mi?n b?o d??ng CMF ngày càng ???c thay th? cho ?c quy Chì – Axit n??c truy?n th?ng cho xe con (xe Gia ?ình), xe t?i. T? ?ó, ?c quy Enimac và ?c quy Troy ?? ti?p t?c ??a ra th? tr??ng dòng s?n ph?m CMF cho xe t?i, xe khách và tàu thuy?n. ?ay là s?n ph?m ?c quy cao c?p, ???c thi?t k? phù h?p v?i tính n?ng c?a xe t?i n?ng, di chuy?n trên nh?ng cung ???ng dài, kh?ng ph?i cham n??c trong quá trình s? d?ng và ?? b?n có th? trên 3 n?m.

?ay chính là b??c ti?n ??t phá trong l?nh v?c s?n xu?t và cung c?p ?c quy t?i th? tr??ng Vi?t Nam trong xu h??ng thay th? bình n??c hi?n nay.

Th?ng tin liên h?:

MI?N B?C
??a Ch?: L? C12, Khu C?ng Nghi?p Khánh Phú, Huy?n Yên Khánh, Ninh Bình
Kinh doanh: 0229.3762.678 | B?o hành: 0229.3762.679
Website: http://enimac.com.vnhttp://acquytroy.com.vn

MI?N TRUNG
??a Ch?: L03, tòa nhà DONPHACO, 168 Ly Thái T?ng, P.Hòa Minh, Q.Liên Chi?u, TP ?à N?ng
?T:02363.921.665-02363.921.666 | Fax:02363.921.667 | D?:0976.43.47.48-0906.585.438

MI?N NAM
??a Ch?: 360A B?n Van ??n, Ph??ng 1, Qu?n 4, Thành Ph? H? Chí Minh
?T: 02839.453.447

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏