[C?NH BáO] B?o d??ng bê t?ng mùa n?ng nóng

22/05/2019 14:19 1 279 views Category: Tin t?c , Tin t?c s? ki?n
B?O D??NG Bê T?NG?MùA N?NG NóNG
Ch?t l??ng c?ng trình v?n lu?n là m?i quan tam hàng ??u c?a ch? nhà, trong ?ó ch?t l??ng bê t?ng là y?u t? then ch?t ?? có ???c m?t ng?i nhà “kh?e m?nh”. M?t y?u t? kh?ng kém ph?n quan tr?ng là khau b?o d??ng bê t?ng. Sau lúc ?? bê t?ng v?t v?, ch? th?u th??ng cho th? ngh? x? h?i. Do ?ó, c?ng vi?c b?o d??ng bê t?ng th??ng b? b? qua. ?i?u này r?t nguy hi?m, nh?t là khi tr?i n?ng g?t. V?a bê t?ng b? hút h?t n??c trong khi ch?a ?? th?i gian ?óng r?n, xu?t hi?n nhi?u v?t r?n n?t, làm gi?m ch?t l??ng bê t?ng.
1. T?m quan tr?ng khi ch? t?o v?a, bê t?ng
? ?– Vi?c tr?n v?a, bê t?ng ph?i theo ?úng t? l? c?p ph?i c?a nhà s?n xu?t ho?c t? l? c?p ph?i ?? ???c ng??i có chuyên m?n v? xay d?ng tính toán và l?a ch?n.
? ?– T? l? n??c s? d?ng v?a ?? ??m b?o ?? linh ??ng c?a v?a, bê t?ng trong quá trình thi c?ng.
  • Cho nhi?u n??c s? gi?m c??ng ??, ch?m th?i gian ??ng k?t c?a v?a và bê t?ng, hi?n t??ng co ngót b? m?t x?y ra gay các v?t r?n n?t.
  • N?u cho ít n??c s? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng c?a v?a và bê t?ng, khó kh?n cho quá trình thi c?ng.
  • Khi thi c?ng c?n ki?m soát k? t? l? n??c/xi m?ng trong bê t?ng kh?ng l?n h?n m?c 0.55 ( 1 bao 50kg x 0.55 = 27.5 lít n??c).
? ?– T?t nh?t là tr?n v?a, bê t?ng b?ng máy ?? ??m b?o v? ?? ??ng nh?t, th?i gian tr?n, ch?t l??ng c?a v?a & bê t?ng.
? ?– Tr?n v?a ph?i tr?n cát kh? và xi m?ng th?t ??u v? màu s?c m?i cho n??c vào tr?n, tr?n ??m b?o ?? linh ??ng c?n thi?t c?a v?a.
? ?– Th?i gian t? lúc tr?n v?i n??c ??n th?i ?i?m k?t thúc thi c?ng kh?ng ???c quá 60 phút. Kh?ng ???c kéo dài th?i gian s? d?ng v?a và bê t?ng khi ?? tr?n v?i n??c. T?t nh?t là tr?n v?a kh?, s? d?ng ?? thi c?ng ??n ?au thì tr?n v?i n??c ??n ??y.
? ?– Cùng t? l? c?p ph?i bê t?ng nh? nhau khi dùng s?n ph?m PCB40 s? cho c??ng ?? Bê t?ng cao h?n so v?i dùng s?n ph?m PCB30
? ?– C??ng ?? ch?u nén sau 3 ngày tu?i và 28 ngày tu?i theo TCVN 6260:2009
?Xi m?ng PCB30:?
? ?Sau 3 ngày ≥ 14 N/mm2
Sau 28 ngày ≥ 30 N/mm2
?Xi m?ng PCB40:?
? ?Sau 3 ngày ≥ 18 N/mm2
Sau 28 ngày ≥ 40 N/mm2
Do v?y ?? s? d?ng bê t?ng các h?ng m?c quan tr?ng nh? mái d?m c?t nên s? d?ng PCB40 s? t?t h?n PCB30. Hi?n nay m?t s? vùng v?n theo thói quen s? d?ng PCB30 ?? ??i mái, d?m c?t… ?i?u này v?n ???c. Tuy nhiên là nhà s?n xu?t xi m?ng chúng t?i khuy?n cáo khách hàng nên dùng s?n ph?m PCB40 s? t?t h?n.
2. T?m quan tr?ng c?a b?o d??ng Bê T?ng
– S?n ph?m bê t?ng có ch?t l??ng t?t nh?t, ch? ??t ???c khi nó ?óng r?n trong m?i tr??ng ?m và kh?ng có s? va ch?m. Do ?ó, bê t?ng ph?i ???c gi? ?m càng lau càng t?t sau khi ??. Bê t?ng dù ?? se m?t, th?m chí b? ngoài có v? ??ng c?ng nh?ng bên trong quá trình ?óng r?n v?n ti?p t?c ?? ??t ???c c??ng ?? bê t?ng t?i ?a.
– V?i th?i ti?t n?ng nóng trên 40 ?? C, n??c trong bê t?ng b?c h?i nhanh, kh?ng còn ?? l??ng n??c c?n thi?t cho quá trình ?óng r?n, c??ng ?? bê t?ng có th? ng?ng phát tri?n và gay n?t n?.
– Chúng ta có th? gi? cho bê t?ng ??t b?ng nhi?u cách nh? sau:
2.1 Ph? l?p Ni L?ng m?ng.
– Cách b?o d??ng này r?t quan tr?ng ??i v?i vi?c thi c?ng ?? bê t?ng trong ?i?u ki?n n?ng nóng c?a mùa hè. Ngay sau khi Bê T?ng ???c th?c hi?n c?ng vi?c cu?i cùng hoàn thi?n l?p m?t c?a bê t?ng (Xoa m?t) ph?i ???c ti?n hành ph? m?t l?p Ni L?ng m?ng lên b? m?t Bê T?ng ?? gi? ???c l??ng n??c trong giai ?o?n ??u c?a quá trình ?óng r?n.
2.2 Gi? nguyên c?p pha t?i ch?
– M?t cách b?o d??ng ??n gi?n là gi? nguyên c?p pha kh?ng tháo d?. C?p pha có tác d?ng duy trì h?i ?m r?t t?t. Có th? k?t h?p phun n??c tr?c ti?p vào c?p pha ?? t?ng c??ng l??ng h?i ?m. B? m?t bê t?ng l? ra kh?i c?p pha c?n b?o v? ch?ng m?t h?i ?m b?ng các t?m ph?. Ván c?p pha ph?i ???c t??i ??m n??c. N?u th?i ti?t nóng, ph?i b?o d??ng liên t?c trong vòng 1 tu?n ??u.
2.3 Phun n??c và ngam n??c gi? ?? ?m
– Phun n??c vào c?p pha g? là cách gi? ?m hi?u qu? nh?t. L?u y ph?i phun ??u, kh?ng ?? sót di?n tích nào b? kh? s? gay n?t n? r?n chan chim trên b? m?t, phun n??c tia nh? liên t?c ??u ??n.
– Khi ?? bê t?ng sàn, mái có m?t ph?ng thu?n l?i, có th? xay hàng g?ch be b? ?? ngam n??c.
Chú y: + 2 gi? sau khi ?? Bê t?ng ti?n hành b?o d??ng b?ng n??c, t??i n??c tr?c ti?p trên l?p màng nh?a ph? b? m?t bê t?ng , chú y t??i n??c b?o d??ng m?t l?n v?i áp l?c nh?, kh?ng t??i xu?ng d??i màng nh?a ph? b? m?t bê t?ng.
+ Sau 24 gi? ti?n hành b?m n??c ng?p b? m?t Bê t?ng ?? d??ng h? ??i v?i mái có be b?, ho?c theo chu k? ban ngày t??i 3 gi? 1 l?n, ban ?êm ít nh?t 1 l?n ??i v?i di?n tích bê t?ng kh?ng có be b?. Duy trì l??ng n??c d??ng h? ít nh?t trong 7 ngày ??u sau khi thi c?ng.
– Th?i gian có th? ?i lên sàn bê t?ng mùa hè sau 1,5 ngày và mùa ??ng là 3 ngày.
2.4 Khi nào ???c phép tháo d? c?p pha
– Ch? ???c tháo c?p pha khi c?u ki?n bê t?ng ?? ??t ?? s?c b?n v?t li?u ?? ?n ??nh k?t c?u. Th?ng th??ng ng??i ta th??ng coi th?i ?i?m t? 3 ??n 4 tu?n sau khi ?? trong ?i?u ki?n bình th??ng (20 ?? C – 30 ?? C) là ?? ?? d? c?p pha, nh?ng n?u có ?i?u ki?n càng ?? lau càng t?t.
– Có nhi?u tr??ng h?p do tháo d? c?p pha tr??c th?i h?n quy ??nh ?? làm s?p ?? c?u ki?n, gay tai n?n nghiêm tr?ng. Sau khi tháo d? c?p pha, c?n chú y r?ng bê t?ng m?i ch? ??t ??n c??ng ?? ch?u t?i tr?ng l??ng b?n than nó, ít nh?t ph?i sau 28 ngày m?i ch?u ???c tr?ng l??ng c?a các ?? ??c khác.

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏