Các m?u thi?t k? nhà ?ng 2 t?ng kh?ng bao gi? l?i th?i dành cho m?i gia ?ình

11/12/2019 15:40 102 views Category: Ki?n trúc xay d?ng

Nhà ?ng th??ng là nh?ng ng?i nhà ???c xay d?ng theo hình ch? nh?t, di?n tích chi?u d?c nh?, h?p h?n r?t nhi?u so v?i chi?u ngang. Vì v?y, v?i qu? ??t h?n h?p thì ?ay chính là l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u gia ?ình ? ?? th? c?ng nh? vùng n?ng th?n. V?i thi?t k? khá ??n gi?n, kh?ng c?u k?, d? thi c?ng nên c?ng trình s? s?m ???c ??a vào s? d?ng. Bên c?nh ?ó, so v?i thi?t k? nhà ph? tan c? ?i?n, nhà bi?t th? thì kinh phí cho xay d?ng nhà ?ng kh?ng quá cao, phù h?p v?i ?i?u ki?n tài chính.
1. Nhà ?ng 2 t?ng mái thái

?ay là m?u nhà ???c ?a chu?ng t?i n??c ta b?i nó giúp kh?c ph?c nh??c ?i?m c?a các m?u nhà ph? là ch?t ch?i và bí bách tr? nên thanh thoát, cao ráo h?n.

mau-nha-ong-hai-tang-khong-bao-gio-loi-thoi-cho-moi-gia-dinh-1

?ay là 1 trong nh?ng thi?t k? ??n gi?n v?i ???ng nét kh?e kho?n và hi?n ??i. Thi?t k? ?p g?ch gi? ?á t? nhiên màu ?en giúp c?ng trình thêm kiên c? và có s?c hút m?nh m?.
?? t?o s? m?m m?i và uy?n chuy?n, ki?n trúc s? ?? s? d?ng các ???ng g? ch? ch?y ngang nh? nhàng cùng h? th?ng mái ngói x?p t?ng t?o s? ??ng b?, can ??i chung trong hình kh?i t?ng th? c?a c?ng trình. H? th?ng c?a kính v?i khung nh?m màu tr?ng t?o ?i?m nh?n n?i b?t cho c?n nhà, ??ng th?i ?ón sáng hi?u qu?.

mau-nha-ong-hai-tang-khong-bao-gio-loi-thoi-cho-moi-gia-dinh-2

M?t ti?n ???c thi?t k? ??p m?t v?i h? th?ng c?a s?t hoa v?n tinh x?o và c?u kì thay cho nh?ng b?c t??ng bê t?ng, giúp kh?ng gian m?t ti?n thêm thoáng h?n, sang tr?ng và hi?n ??i h?n. Kho?ng san tr??c k?t h?p ti?u c?nh cay xanh ?em ??n s?c s?ng và kh?ng gian th?ng thoáng cho gia ch?.
S? ??ng b? và th?ng h?t t? màu s?c ngo?i th?t cho ??n n?i th?t phía trong ?nh h??ng quan tr?ng ??n s? hoàn h?o c?ng nh? tính th?m m? cao c?a toàn b? c?ng trình. S? d?ng tone màu tr?ng ch? ??o cùng nh?ng m?ng sáng t?i hài hòa, ?em ??n m?t t?ng th? n?i b?t nh?ng kh?ng kém ph?n sang tr?ng cho t?ng th? ng?i nhà.
V?i hình kh?i ??n gi?n nh?ng ?n t??ng, màu s?c nh? nh?n, hài hòa, s? k?t h?p ?n y t?o nên 1 kh?ng gian kiên c? và ??p m?t. ?áp ?ng ??y ?? c?ng n?ng và tính th?m m? cho ch? s? h?u.
2. Nhà ?ng 2 t?ng mái b?ng
?ay là m?u nhà ?? có t? lau trong ki?n trúc Vi?t Nam, ki?u mái b?ng này thay vì l?p ngói nh? nh?ng m?u nhà 2,3 t?ng mái thái v?i ?? d?c l?n thì ki?u nhà mái b?ng th??ng ???c ?? bê t?ng, c?t thép trên t?ng mái (t?ng th??ng), khá ch?c ch?n và giúp cho m?u nhà thêm sang tr?ng, hi?n ??i và th?i th??ng.

mau-nha-ong-hai-tang-khong-bao-gio-loi-thoi-cho-moi-gia-dinh-3

M?u nhà n?i b?t v?i ki?n trúc hi?n ??i, m?t ti?n th? hi?n nét ??p sang tr?ng qua t?ng ???ng nét, hình kh?i ??n gi?n và kh?e kho?n, h? th?ng c?a ???c s? d?ng b?ng ch?t li?u khung nh?m k?t h?p kính c??ng l?c và lan can càng t? ?i?m thêm v? ??p sang tr?ng hi?n ??i c?a m?u nhà 2 t?ng.
?? t?o chi?u sau và thoáng cho toàn b? c?ng trình, ki?n trúc s? ?? sáng t?o các m?ng t??ng gi?t c?p ?an xen cùng h? th?ng ?èn chi?u sáng t?o nên m?t kh?ng gian ?n t??ng.

mau-nha-ong-hai-tang-khong-bao-gio-loi-thoi-cho-moi-gia-dinh-4

T?ng tr?t c?a c?n nhà ???c ?p ?á h?a ti?t nh? nhàng hài hòa v?i màu tr?ng nh?ng v?n t?o ???c d?u ?n riêng bi?t giúp toàn b? ng?i nhà tr? nên sang tr?ng h?n. Vi?c s? d?ng toàn b? c?a kính k?t h?p h? th?ng c?ng chính h? lam t?o c?m giác th?ng thoáng và r?ng r?i h?n cho toàn b? ng?i nhà.
?? t?o ?i?m nh?n, t?i t?ng 2 ki?n trúc s? ?? s? d?ng các ???ng k? trang trí s?c ngang màu nau ??t sang tr?ng, hài hòa v?i t?ng th? c?ng trình.

3. Nhà ?ng 2 t?ng 1 tum

?ay v?n ?ang là l?a ch?n ?u tiên hàng ??u c?a các gia ?ình hi?n nay. B?i ki?u nhà ?ng 2 t?ng 1 tum mang v? ??p nh? nhàng, tinh t? cùng s? ti?n nghi và sang tr?ng, v? ngoài kh?ng quá c?ng k?nh mang l?i c?m giác g?n g?i và ?m áp.

mau-nha-ong-hai-tang-khong-bao-gio-loi-thoi-cho-moi-gia-dinh-5

?ay là thi?t k? theo phong cách hi?n ??i v?i các ???ng nét ??n gi?n nh?ng l?i mang phong thái th?i th??ng và sang tr?ng. Ph?n l?n t?ng tum s? dùng ?? làm san ph?i, san th??ng, tr?ng cay c?nh ho?c v??n rau.
Vi?c s? d?ng tone màu tr?ng ch? ??o kh?ng ch? giúp t?o c?m giác r?ng r?i h?n mà còn khi?n kh?ng gian sáng và gay cu?n hút h?n. ?? t?ng tính th?m m? c?ng nh? tránh c?m giác ??n ?i?u, ki?n trúc s? ?? s? d?ng các m?ng t??ng hành lang s?n và t?i màu h?n so v?i t?ng th? màu tr?ng c?a ng?i nhà. H? th?ng c?a nh?m kính t?o c?m giác nh? nhàng và l?y sáng cho ng?i nhà t?t h?n. Ngoài v?t li?u kính, thì nh?ng ti?u c?nh cùng ???c thêm vào ?? b?u kh?ng khí trong nhà lu?n ???c t??i mát và trong lành.

mau-nha-ong-hai-tang-khong-bao-gio-loi-thoi-cho-moi-gia-dinh-6

V?i thi?t k? ??c ?áo, l? m?t nh?ng kh?ng kém ph?n ti?n nghi, thì ?ay c?ng là m?t m?u nhà ?ng 2 t?ng 1 tum r?t ?áng ?? b?n tham kh?o.
4. Nhà ?ng 2 t?ng có gác l?ng
M?u nhà ?ng 2 t?ng có gác l?ng giúp b?n t?n d?ng t?i ?a di?n tích, phù h?p v?i nh?ng m?nh ??t n?m trong khi v?c b? kh?ng ch? chi?u cao, nh?ng gia ?ình ??ng thành viên ho?c nhi?u th? h?.

mau-nha-ong-hai-tang-khong-bao-gio-loi-thoi-cho-moi-gia-dinh-7

Thi?t k? t?ng l?ng có th? dùng làm phòng khách, phòng ng?…ti?n l?i ?? có th? quan sát t?ng d??i. ??c bi?t, v?i thi?t k? t?ng có gác l?ng s? giúp kh?ng gian phía d??i ???c th?ng thoáng h?n, mang ??n c?m giác r?ng r?i. Khi b??c vào bên trong phòng khách s? kh?ng c?m th?y ng?t ng?t hay nóng b?c vì tr?n nhà cao.
Thi?t k? nhà ?ng b? trí theo chi?u d?c nên n?i th?t ???c s?p x?p g?n gàng t?o kho?ng tr?ng phía tr??c l?i ?i r?ng r?i. Gam màu nh? hài hòa v?i nhau r?t sang tr?ng t?o c?m giác tho?i mái khi v? nhà.

mau-nha-ong-hai-tang-khong-bao-gio-loi-thoi-cho-moi-gia-dinh-8

?? giúp c?n nhà ?ng 2 t?ng th?ng thoáng h?n thì các vách ng?n lan can nên s? d?ng v?t li?u nh?: h? lam b?ng s?t, g?, kính c??ng l?c…k?t h?p cùng h? th?ng ?èn h?t sáng lo?i nh? ho?c thi?t k? nh?ng m?ng sáng ?? t?o m?t vài ?i?m nh?n cho ng?i nhà.

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏