Bí kíp phan chia kh?ng gian hi?u qu? cho nhà nh? b?ng n?i th?t

14/01/2020 08:59 43 views Category: Ki?n trúc xay d?ng

??i v?i nh?ng ng?i nhà hay c?n h? có di?n tích khiêm t?n thì vi?c phan chia kh?ng gian sao cho v?a h?p ly, v?a ??y ?? c?ng n?ng l?i ??m b?o tính riêng t? c?ng nh? ?? th?ng thoáng lu?n là v?n ?? khi?n các gia ch? ?au ??u. Tuy nhiên, n?u bi?t cách s?p x?p, bài trí khéo léo, b?n hoàn toàn có th? s? h?u m?t c?n nhà nh? ti?n nghi và tho?i mái.
1. Phan chia kh?ng gian b?ng n?i th?t
Vi?c s? d?ng n?i th?t ?? phan chia kh?ng gian trong nhà kh?ng ch? mang l?i nhi?u ti?n ích mà còn ?em l?i giá tr? th?m m? cao. Gh? Sofa, giá sách, t? ??, k? trang trí…??u là nh?ng v?t d?ng ??nh h??ng ch?c n?ng cho kh?ng gian hi?u qu?. ??i v?i kh?ng gian nh? h?p, b?n h?y s? d?ng giá sách kích th??c l?n ?? phan chia phòng khách v?i khu ?n u?ng. V?i giá sách, b?n có thêm n?i l?u tr?, s?p x?p nh?ng món ?? th??ng xuyên s? d?ng. Hi?n nay, các giá sách có g?n thêm bánh xe linh ho?t ???c nhi?u ng??i s? d?ng ?? phan chia kh?ng gian.

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-1

Gh? sofa ??t gi?a phòng s? giúp b?n xác ??nh ?au là ch? ng?, góc nào là n?i gi?i trí hay phòng khách

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-2

T? b?p tr? thành vách ng?n hi?u qu? gi?a kh?ng gian ti?p khách v?i khu v?a phòng ?n trong c?n h? nh? c?a b?n

 

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-4

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-3

T? sách l?u tr? là b?c t??ng hi?u qu? ?? phan cách khu v?c sinh ho?t chung và phòng ng?. V?i giá sách 2 m?t thoáng còn giúp kh?ng khí và ánh sáng trong nhà ???c l?u th?ng.

2. S? d?ng vách ng?n
Thay vì nh?ng b?c t??ng bê t?ng c?ng nh?c và bí bách, thì vi?c s? d?ng vách ng?n là gi?i pháp t?i ?u giúp b?n phan chia kh?ng gian 1 cách h?p ly mà v?n ??m b?o s? r?ng thoáng, ánh sáng t? nhiên d? dàng chan hòa ??n t?ng ngóc ngách.

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-5

Vách ng?n b?ng cách kính trong su?t giúp ti?t ki?m di?n tích, l?i sáng s?a, s?ch s?.

Hi?n nay, có r?t nhi?u các m?u vách ng?n phòng v?a ?em l?i hi?u qu? và giá tr? th?m m? cao:
– ??i v?i nhà nh?, vách ng?n nh?m kính là s? l?a ch?n hoàn h?o b?i tính ?óng m? linh ho?t và giúp k?t n?i các kh?ng gian v?i nhau. ?u ?i?m vách ng?n này là t?o nên 1 kh?ng gian m? sáng s?a, r?ng r?i nên th??ng ???c dùng ng?n làm phòng làm vi?c, phòng ng?, nhà t?m…?? mang l?i lu?ng sinh khí và ánh sáng. N?u mu?n có kh?ng gian riêng t? khi c?n thi?t thì nên s? d?ng kính m?, ho?c ?? can, treo rèm c?a.
– Vách ng?n g? mang l?i v? ??p sang tr?ng cho kh?ng gian c?a b?n, ?ay là ch?t li?u ???c r?t nhi?u gia ch? yêu thích b?i s? t? nhiên, nguyên s?n, ?m c?ng mà nó mang l?i. Có r?t nhi?u vách g? c?ng nghi?p v?i hoa v?n trang trí m?m m?i, giúp kh?ng gian thêm sinh ??ng. Các vách ng?n này th??ng ???c s? d?ng ?? che ch?n b?p, ng?n chia phòng ?n, trang trí phòng khách… ?? kh?ng làm m?t ?i di?n tích s? d?ng, l?i d? dàng ?i?u ch?nh, thay ??i.
– Vách ng?n ván nh?a có kh? n?ng ch?ng cháy, ch?ng ?m, cách am t?t và ?? b?n cao. ??c bi?t v?i khí h?u nóng ?m c?a Vi?t Nam thì ?ay chính là gi?i pháp tuy?t v?i, v?a nh? nhàng, d? lau chùi l?i ti?t ki?m chi phí. S? phát tri?n ngành xay d?ng theo xu h??ng hi?n ??i nên ván nh?a ???c dán các b? m?t trang trí van g?, van ?á, van da, màu s?c, h?a ti?t…v? cùng ?a d?ng và b?n có th? thoái mái l?a ch?n lo?i phù h?p v?i n?i th?t c?a nhà mình.

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-6

Vách g? ng?n phòng khách v?i bàn ?n, v?a có th? dùng làm k? tr?ng bày khi?n kh?ng gian thêm sinh ??ng.

 

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-7

Vách nh?a hoa v?n tr?m tr? tinh x?o ?? che c?u thang và t?ng thêm tính th?m m? cho ng?i nhà.

3. B?c nang ho?c thi?t k? sàn gi?t c?p

“Gi?t c?p” là thu?t ng? ch? vi?c nang c?p sàn nhà thêm m?t vài b?c nh?m t?o s? linh ??ng trong kh?ng gian thi?t k?. Ngoài vi?c phan chia kh?ng gian trong nhà b?ng các vách ng?n, nang sàn còn giúp t?o ra nh?ng kho?ng ch?a ?? ? ngay d??i ph?n sàn nhà. Các ng?n k? nh? d??i sàn giúp b?n có kh?ng gian l?u tr? ?? tho?i mái, g?n gàng ??ng th?i kh?ng làm cho kh?ng gian nh? v??ng víu nh? khi s? d?ng các lo?i k? th?ng th??ng.
Tùy theo k?t c?u khu v?c mà b?n quy?t ??nh nang sàn kho?ng vài c?p. M?i c?p kh?ng nên cao quá 15cm ?? t?o th?m m? c?ng nh? tránh gay khó cho b??c chan.

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-8

V?i thi?t k? sàn gi?t c?p, phòng khách và góc ?n u?ng v?a ???c k?t n?i li?n m?ch, v?a tách bi?t t??ng ??i mà kh?ng c?n s? d?ng ??n vách ng?n.

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-9

Phòng khách và phòng ng? ???c b? trí cùng m?t phòng nh?ng kh?ng t?o c?m giác ch?t ch?i b?i thi?t k? sàn gi?t c?p ?n t??ng

4. S? d?ng rèm
S? d?ng rèm nh? m?t “b?c t??ng di ??ng” ?? phan tách các khu v?c ch?c n?ng trong nhà là m?t ph??ng án hi?u qu? b?n có th? s? d?ng cho kh?ng gian c?a mình. M?t t?m rèm xinh x?n kh?ng ch? giúp kh?ng gian thêm ??p mà còn giúp phan chia các khu v?c ch?c n?ng tuy?t v?i, cho dù là phòng ng?, góc ?n sáng, t? qu?n áo hay phòng khách. ?? s? d?ng ???c d? dàng, kh?ng b? r?i và phù h?p v?i nhi?u phong cách n?i th?t, b?n nên dùng rèm có g?n các vòng tròn.

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-10

Các khu v?c ch?c n?ng trong c?n h? ???c phan chia th?ng minh nh? rèm c?a.

5. Thi?t k? c?a tr??t
?ay là gi?i pháp c?c k? hi?u qu? ?? ti?t ki?m kh?ng gian trong nhà c?a b?n, chúng phan chia ???c các phòng, cung c?p s? riêng t? c?n thi?t khi ?óng l?i và t?o c?m giác v? m?t kh?ng gian thoáng, r?ng r?i. Kh?ng ch? d? s? d?ng, c?a tr??t còn t?o ?i?m nh?n cho kh?ng gian mà nó hi?n di?n. Tùy vào phong cách n?i th?t b?n có th? l?a ch?n m?u c?a phù h?p v?i kh?ng gian c?a mình. Có r?t nhi?u các ch?t li?u khác nhau nh?: g?, kim lo?i, nh?m, kính…tuy nhiên, ??i v?i nhà nh? b?n nên s? d?ng c?a kính tr??t ?? giúp kh?ng gian lu?n thoáng sáng.

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-11

Các c?a tr??t giúp b?n phan chia kh?ng gian n?u b?p và phòng ?n hi?u qu? mà v?n ??m b?o tính th?m m?.

phan-chia-khong-gian-hieu-qua-cho-ngoi-nha-nho-12

M?u c?a tr??t ki?u Nh?t ???c nhi?u gia ch? l?a ch?n b?i kh?ng t?n di?n tích, s? d?ng d? dàng, linh ho?t.

 

canhbaonangnong

手机棋牌游戏